Rozhodnutí představenstva č. 2/2021 o jmenování ředitelky soutěží

Představenstvo Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Představenstvo jmenuje Evu Pospíšilovou ředitelkou soutěží.

Článek 2

Jmenovaná navrhne předsedkyni představenstva nové členy ředitelství soutěží, a to bez zbytečného odkladu.

Článek 3 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 3/2021 o jmenování vedoucí výboru pro teze

Představenstvo Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Představenstvo jmenuje Annu Čámskou vedoucí výboru pro teze.

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 1/2021 o zřízení výkonného výboru

Obecná ustanovení

 1. Zřizuje se výkonný výbor (dále jen ”výbor”), který je dalším jmenovaným orgánem spolku dle článku 5.1.3 stanov.
 2. Výbor je za svou činnost odpovědný představenstvu.
 3. V čele výboru stojí výkonný ředitel.
 4. Členy výboru navrhne výkonný ředitel předsedovi představenstva k jmenování.

Povinnosti výboru

 1. Výbor zajišťuje běžnou činnost spolku v souladu s rozhodnutími představenstva.
 2. Každý z členů výboru přebírá zodpovědnost za některou z činností spolku.
 3. Tyto činnosti zahrnují organizaci soutěží, evidenci členů, vnitřní a vnější komunikaci, fundraising, účetnictví a další.
 4. Důležitá strategická rozhodnutí jako účast v grantech, nové projekty a podobně konzultuje výkonný ředitel s představenstvem.
 5. Výbor se schází alespoň dvakrát měsíčně osobně nebo na dálku.
 6. Členové výboru sledují komunikační kanály výboru alespoň dvakrát týdně.
 7. Výbor je povinen zpřístupnit své komunikační kanály představenstvu a kontrolní a revizní komisi spolku.

Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se administrativně-finanční výbor. Jeho povinnosti přebírá výkonný výbor.

Hana Bušková
předsedkyně představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 2/2020 o zřízení výboru pro teze

Obecná ustanovení

 1. Zřizuje se výbor pro teze (dále jen ”výbor”), který je dalším jmenovaným orgánem spolku dle článku 5.1.3 stanov.
 2. Výbor je za svou činnost odpovědný ředitelství soutěží.
 3. V čele výboru stojí vedoucí.
 4. Členy výboru navrhne vedoucí výboru předsedovi představenstva k jmenování po konzultaci s ředitelstvím soutěží.

Povinnosti výboru

 1. Výbor připravuje teze pro soutěže debatního programu Karla Poppera. To zahrnuje zejména:
  1. Dodání připravených tezí pro turnaje Debatní ligy a Debate League alespoň 6 týdnů před začátkem akce.
  2. Dodání nepřipravených tezí pro turnaje Debatní ligy a Debate League alespoň 2 týdny před začátkem akce.
  3. Dodání připravených a nepřipravených tezí pro další debatní turnaje podle dohody s organizátorem.
 2. Teze budou vybírány na základě své vyváženosti, aktuálnosti a vzdělávací hodnoty.
 3. Finální znění tezí před jejich zveřejněním schválí ředitelství soutěží po diskuzi s výborem.
 4. Výbor připravuje další metodické materiály k tezím, budou prezentovány buď v písemné podobě ke zveřejnění na webových stránkách spolku, nebo ústně na debatních turnajích.
 5. Výbor pravidelně vyhodnocuje výsledky tezí v ohledu na jejich vyváženost a pochopení debatéry.

Závěrečná ustanovení

 1. Ředitelství soutěží umožní vedoucímu výboru účast na svých zasedáních, kde bude projednávat teze.

Jan Novotný
předseda představenstva