O nás

Asociace debatních klubů, z.s. (Czech Debate Association) je nevládní neziskovou organizací, spolkem debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Asociace debatních klubů, z.s. organizuje v České republice soutěže mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v akademickém debatování.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20171014_163857-kopie_2-1024x597.jpg.
Fotografie účastníků debatního turnaje

Debatní program Karla Poppera

Novodobá historie soutěžního debatování v ČR začala v roce 1994, kdy pod dojmem setkání s K. Popperem založil americký filantrop George Soros Debatní program Karla Poppera. S cílem napomoci rozvoji vzdělání a demokratického myšlení se tento program šířil prostřednictvím sítě nadací Open Society Institute.
V ČR se nositelem programu – s místním názvem „Debatní kluby“ resp. „Debatní liga“, stala Nadace Open Society Fund Praha.

Asociace debatních klubů, z.s.

Asociace debatních klubů, z.s. (ADK) vznikla v roce 1999 vyčleněním a formálním osamostatněním debatního programu Nadace OSF. Svůj počátek proto klademe před formální vznik asociace, do roku 1994. Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“) jsme se stali organizátory mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v ČR. ADK je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. Pracujeme s dětmi a mládeží. Jsme spolek dobrovolný, nezávislý a nepolitický.

Cíle

Cílem činnosti ADK je zejména napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy. Více…
Propagací metody debatování a jejím zaváděním do ŠVP chceme nabídnout alternativu ke standardním metodám vzdělávání v českých školách.

Prostředky

Stanovených cílů dosahujeme zejména organizováním soutěží v akademickém debatování žáků základních a středních škol (v roce 1997 jsme založili debatní program pro vysokoškolskou mládež, jeho další organizaci jsme v roce 2001 předali vysokoškolákům), přípravou metodiky a vzděláváním v oblasti využití metody debatování ve formálním i neformálním vzdělávání.

Lidské zdroje

Činnost ADK – organizační i programovou, vykonávají dobrovolníci, kterých se každoročně zapojuje cca 70. Drtivou většinu tvoří rozhodčí soutěží. Našimi dobrovolníky jsou typicky studenti vysokých škol a bývalí absolventi debatního programu. Dobrovolníky jsou i statutární zástupci ADK – prezident spolku a členové volených a jmenovaných orgánů: Představenstva, Kontrolní a revizní komise, Ředitelství soutěží a jednotlivých výborů. Více…

Materiální zdroje

Prostředky na svoji činnost získáváme zejména prostřednictvím dotací a grantů vládních i nevládních organizací, orgánů místní samosprávy a z darů jednotlivců a právních subjektů.

Duchovní zdroje

Při tvorbě metodiky se opíráme jak o vlastní odborníky, tak o mezinárodní zkušenosti. Jsme zakládajícím členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association). Využíváme sdílení nejlepší praxe cca 40 členských organizací IDEA z celého světa, pravidelně se účastníme vzdělávacích akcí a metodických konferencí IDEA.

Ocenění

Soutěže ADK jsou pravidelně zveřejňovány v Seznamu přehlídek a soutěží MŠMT ČR. V letech 2008 – 2010 patřila ADK mezi 28 organizací – nositelů titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“, jsme nositeli tohoto titulu i na období let 2011 – 2015. V roce 2009 byl program ADK „Romská debatní liga“ nominován na cenu Gypsy Spirit v kategorii Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež. Naši debatéři dosahují vynikajících „sportovních“ i vzdělávacích výsledků. Mezi nejvýznamnější sportovní výsledky jistě patří vítězství na Mistrovství světa v on-line debatování v roce 2010, resp. titul vicemistrů světa na MS v debatování žáků středních škol formou Karl Popper v roce 2004. Vzdělávací výsledky dokumentují naši absolventi, kteří získali stipendia na prestižních světových univerzitách, dosáhli vynikajících výsledků v testech studijních předpokladů a v každodenní praxi svých dalších studií či profesí úspěšně využívají znalosti a dovednosti, které získali účastí v debatním programu ADK.

ADK a jiné „diskusní“ organizace

ADK již zdaleka není jedinou organizací, která nabízí „diskusní“ aktivity pro děti a mládež. Potenciál debatování vedl další organizace a jednotlivce k pořádání vlastních akcí a „diskusních“ soutěží. ADK přesto zůstává jedinou organizací, která nabízí akademické debatování založené na přísných etických a vzdělávacích principech. Nemyslíme si, že dovednosti a znalosti „padají shůry“. Věříme, že k úspěchu, kterým je v naších očích rozvoj jednotlivce, vede dlouhá cesta odpovědné, systematické a cílevědomé práce. Asociace debatních klubů je všem, kteří se rozhodnou touto cestou jít ochotným a znalým průvodcem.