Asociace, Rozhodnutí představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 2/2021 o jmenování ředitelky soutěží

Představenstvo Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Představenstvo jmenuje Evu Pospíšilovou ředitelkou soutěží.

Článek 2

Jmenovaná navrhne předsedkyni představenstva nové členy ředitelství soutěží, a to bez zbytečného odkladu.

Článek 3 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva