Asociace, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 2/2023 o jmenování metodiků Ředitelství soutěží

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Tímto výnosem se ruší výnos předsedkyně představenstva č. 1/2021 o jmenování metodiků Ředitelství soutěží.

Na návrh Ředitelky soutěží předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto metodiky a metodičky Ředitelství soutěží:

Článek 2

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách spolku.

Barbora Lacinová

předsedkyně představenstva