Asociace

Pozvánka na valnou hromadu 2024

Zveme vás na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Vážení zástupci debatních klubů, rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu.

Organizace

Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041

Termín

23. března 2024 v 19:00

Místo

 Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana, Skalka 1692, Česká Třebová

Účastníci

Delegáti debatních klubů, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů

Harmonogram

 • 19:00 prezence
 • 19:30 zahájení jednání
 • 21:30 předpokládané ukončení

Program

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Ustavení volební komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2023
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2024
 • Volba členů představenstva ADK – VH volí 1 člena představenstva a maximálně 2 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise – VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.4.6 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email info@debatovani.cz.

Prosíme všechny zájemce o kandidaturu do představenstva nebo KRK, aby do 10. března 2024 poslali motivační dopis na email info@debatovani.cz, aby mohl být rozeslán delegátům valné hromady ještě před jejím konáním. Kandidatura na místě bude případně také možná.

Jménem představenstva spolku,

Václav Soukup
výkonný ředitel Asociace debatních klubů, z.s.
V Praze dne 22. února 2024

Přílohy

Tato pozvánka byla dne 22. 2. 2024 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.