Asociace, Výnos

Rozhodnutí představenstva č. 2/2022 o zřízení výboru pro komunikaci

1. Obecná ustanovení

1.1 Zřizuje se výbor pro komunikaci (dále jen ”výbor”), který je dalším jmenovaným orgánem spolku dle článku 5.1.3 stanov.

1.2 Výbor je za svou činnost odpovědný výkonnému řediteli.

1.3 V čele výboru stojí vedoucí.

1.4 Členy výboru navrhne vedoucí výboru předsedkyni představenstva k jmenování.

2. Povinnosti výboru

2.1 Výbor zajišťuje vnější i vnitřní komunikaci spolku.

2.2 Mezi úkoly výboru patří zejména:

2.2.1 správa obsahu na sociální sítích;

2.2.2 příprava pravidelného newsletteru;

2.2.3 příprava tiskových zpráv a článků do médií;

2.2.4 komunikace s členskou základnou spolku (členy a vedoucími debatních klubů a rozhodčími).

2.3 Další úkoly může výboru uložit výkonný ředitel spolku.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.

Barbora Lacinová

předsedkyně představenstva