Asociace

Pozvánka na valnou hromadu 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Vážení zástupci debatních klubů, rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu.

Aktualizováno 7. října 2020

Organizace

Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041

Termín

Valná hromada proběhne dne 17. října 2020 v odpoledních hodinách.

Místo

Podle § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, budeme valnou hromadu pořádat elektronicky. Použijeme aplikaci Zoom.  Odkaz pro přihlášení a případné stažení aplikace bude účastníkům rozeslán mailem 16. října 2020. Email bude obsahovat i pokyny pro účast a hlasování na valné hromadě.

Účastníci

Delegáti debatních klubů, prezident, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů. Bude-li se valné hromady jako delegát účastnit jiný člen debatního klubu, než jeho vedoucí uvedený v aplikaci Greybox, žádáme vedoucí takových klubů, aby do 15. 10. nahlásili na email info@debatovani.cz jméno delegáta a emailovou adresu, na kterou má být zaslán odkaz pro přihlášení. Pokud se chcete zúčastnit jako host, napište na email info@debatovani.cz.

Harmonogram

 • 14:00 prezence
 • 14:30 zahájení jednání
 • 17:00 předpokládané ukončení

Program

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Volba mandátní, volební a návrhové komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2019
 • Projednání a schválení změny stanov a jednacího řádu VH
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2020 a 2021
 • Volba členů představenstva ADK – VH volí 2 členy představenstva a maximálně 3 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise – VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.8.2 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email info@debatovani.cz

Za představenstvo spolku,

Jan Novotný
Prezident Asociace debatních klubů, z.s
V Praze dne 15. září 2020

Přílohy

Tato pozvánka byla dne 15. 9. 2020 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.