Pozvánka na valnou hromadu 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Vážení zástupci debatních klubů, rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu.

Organizace

Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041

Termín

Valná hromada proběhne dne 17. října 2020 v odpoledních hodinách.

Místo

Praha, přesné místo konání bude doplněno

Účastníci

Delegáti debatních klubů, prezident, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů.

Harmonogram

 • 14:00 prezence
 • 14:30 zahájení jednání
 • 17:00 předpokládané ukončení

Program

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Volba mandátní, volební a návrhové komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2019
 • Projednání a schválení změny stanov a jednacího řádu VH
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2020 a 2021
 • Volba členů představenstva ADK – VH volí 2 členy představenstva a maximálně 3 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise – VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.8.2 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email prezident@debatovani.cz.

Za představenstvo spolku,

Jan Novotný
Prezident Asociace debatních klubů, z.s
V Praze dne 15. září 2020

Přílohy

Tato pozvánka byla dne 15. 9. 2020 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.