Asociace

Zápis z Valné hromady 2022

Asociace debatních klubů, z. s., IČ 69058041, se sídlem U Vinohradské nemocnice 2255/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „spolek“)

Svolavatel: představenstvo spolku, pozvánka ze dne 24. 2. 2022 rozeslána vedoucím debatních klubů 24. 2. 2022, týž den vyvěšena na web spolku.

Datum a místo konání: Hradec Králové, 26. 3. 2022 od 18:45 hod.

Přítomni delegáti a další členové spolku dle prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu.

 1. Zahájení valné hromady: Přítomno 16 delegátů debatních klubů s 17 hlasy z celkem 23 klubů s 24 hlasy. Předsedkyně představenstva Hana Bušková spolku zahájila valnou hromadu a konstatovala její usnášeníschopnost. Zástupce KRK Josef Mezera konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele: Předsedajícím byl zvolen Václav Soukup (zvolen aklamací). Zapisovatelem byl zvolen Dušan Hrabánek (zvolen aklamací). Ověřovatelkou byla zvolena Eva Pospíšilová (zvolena aklamací).
 3. Ustavena volební komise: Petr Kouba, Kamila Bejšovcová, Barbora Lacinová. Hlasování o schválení členů volební komise: Pro 16, proti 0, zdržel se 1.
 4. Schválení programu valné hromady: Předsedkyně představenstva konstatovala, že představenstvo neobdrželo návrhy na změnu programu. Hlasováno o programu podle pozvánky. Schváleno aklamací.
 5. Projednání a schválení výroční zprávy spolku za rok 2021: Výroční zprávu, včetně zprávy o hospodaření spolku, představil výkonný ředitel spolku Václav Soukup. Člen  KRK Josef Mezera konstatoval, že účetnictví spolku představuje pravdivý a přesný obraz hospodaření spolku v roce 2021 a doporučil Výroční zprávu Valné hromadě ke schválení.

Hlasování o Výroční zprávě: Pro 17, proti 0, zdržel se 0. Výroční zpráva schválena.

 • Zpráva o činnosti jmenovaných orgánů (výborů):

Zprávu o činnosti Ředitelství soutěží přednesla ředitelka soutěží Eva Pospíšilová.

Zprávu o činnosti zahraničního výboru přednesl vedoucí výboru Václav Soukup.

Zprávu o činnosti výboru pro teze přednesla členka výboru Barbora Lacinová.

 • Program činnosti a projekty na rok 2022: Představil Václav Soukup: Pokračování Debatní ligy, školení rozhodčích na podzim, účast na zahraničních akcích, mezinárodní turnaj Prague Debate Spring (online), projekt Active Citizens Fund, projekt Upgrading Global Education Accross Subject Areas, Skautská víkendová škola argumentace, Vzdělávací program pro děti a mládež MŠMT, spolupráce s muzei.  
 • Volba členů představenstva: Volí se 1 člen představenstva na čtyřleté funkční období a 1 na tříleté funkční období.

Kandidáti: Dennis Hennhofer, Branislav Fečko-Čegin, Šimon Podhajský. Kandidáti představili valné hromadě své programy (Šimon Podhajský a Branislav Fečko-Čegin v zastoupení Václavem Soukupem – plné moci přiloženy k zápisu).

Rozdáno 17 hlasovacích lístků.

Zvoleni: 14 hlasy Branislav Fečko-Čegin na 4 roky a 12 hlasy Dennis Hennhofer na 3 roky. Šimon Podhajský získal 8 hlasů a zvolen nebyl.

Valná hromada děkuje Haně Buškové a Prokopu Maršíkovi, jimž mandát člena představenstva skončil, za poctivý výkon funkce.   

 • Volba náhradníků představenstva: Volí se 2 náhradníci.

Kandidáti: Šimon Podhajský, Hana Bušková. Kandidáti představili valné hromadě své programy.

Rozdáno 17 hlasovacích lístků. Zvoleni jako první náhradník Šimon Podhajský s 9 hlasy a jako druhá náhradnice Hana Bušková s 8 hlasy.

 1. Volba členů KRK: Volí se 1 člen na 3 roky.

Kandidáti: Josef Mezera. Kandidát představil valné hromadě svůj program.

Rozdáno 17 hlasovacích lístků. Zvolen: 14 hlasy Josef Mezera na 3 roky.

 1. Volba náhradníků KRK: Volí se až 2 náhradníci.

Předsedající konstatoval, že se nepřihlásil žádný kandidát. Volba tedy odpadá.

 1. Diskuse

Bez návrhu.

 1. Usnesení valné hromady:

Valná hromada schválila Výroční zprávu spolku za rok 2021.

Valná hromada zvolila členy představenstva Branislava Fečka-Čegina na 4 roky a Dennise Hennhofera na 3 roky.

Valná hromada zvolila náhradníky představenstva Šimona Podhajského a Hanu Buškovou, a to v uvedeném pořadí.

Valná hromada zvolila členem kontrolní a revizní komise Josefa Mezeru na 3 roky.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

 1. Ukončení Valné hromady: Valná hromada ukončena v 20:16 hod.

V průběhu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné protesty.

Zápis vyhotoven v Hradci Králové dne 26. 3. 2022.

Hana Bušková                                               Dušan Hrabánek                   Eva Pospíšilová

předsedkyně představenstva                      zapisovatel                            ověřovatelka