Metodika

Důkazy a fair play: Kdy kontumovat debatu?

Tento článek by měl pomoci rozhodčím v případech, kdy se debatéři při práci s důkazy nechovali podle zásad fair play.

Nejprve shrneme podstatná ustanovení soutěžních dokumentů. 

1) Relevantní dokumenty

 1. Etický kodex ADK (nový), bod 3: „Dodržuj pravidla fair play.“ 
 2. Pravidla debaty KP, bod 1.1: „…se účastníci zavazují, že: (a) budou zachovávat zásady fair play, slušného chování a rytířství v tom nejlepším smyslu slova, (b) vědomě nepoužijí nepravdivou informaci,…
 3. Pravidla debaty KP, bod 3.7: „Debatéři musí být schopni předložit zdroje důkazů, které na podporu svých tvrzení citují. To neplatí u skutečností obecně známých. Zda jde o obecně známou skutečnost, posoudí rozhodčí s ohledem na všeobecný přehled středoškolsky vzdělané osoby. Rozhodčí si může ihned po skončení debaty vyžádat přednesený důkaz, který mu může být předložen i v elektronické podobě. Vyžádání předneseného důkazu může rozhodčím ihned po skončení debaty navrhnout i protistrana. Nejde-li o důkaz obecně známé skutečnosti nebo důkaz zjevně pravdivý, rozhodčí návrhu vyhoví.“
 4. Pravidla debaty KP, bod 2.5: „Dojde-li v průběhu debaty k hrubému porušení Etického kodexu účastníků soutěží, může předseda panelu po poradě s členy panelu debatu ukončit. Tým, který Etický kodex porušil, prohraje debatu kontumačně.“
 5. Soutěžní řád, bod 3.7.2: Kontumace má za následek prohru týmu v debatě přesvědčivým výsledkem (3:0). 

2) Jaké důkazy v debatě jsou v rozporu se zásadou fair play?

Ze shora popsaných pravidel plyne, že debatu lze pro porušení Etického kodexu kontumovat jen tehdy, pokud debatéři jednali úmyslně – tj. věděli, že takto argumentovat nesmí, a prostě riskli, že to oponenti nebo rozhodčí neodhalí. Druhy neetické práce s důkazy jsou dva:

První případ jsou důkazy vymyšlené. Debatéři nejsou schopni sdělit, odkud důkaz mají, a zpětně jej dohledat. Tady obvykle není co řešit – pravidlo, že by si debatéři neměli vymýšlet, je intuitivní a měl by je chápat i začátečník. Navíc v dnešní době při obecné dostupnosti internetu by neměl být pro debatéry problém důkaz zpětně najít, pokud jej opravdu někdy viděli. Pokud debatéři nejsou schopni v přiměřeném čase důkaz dohledat, jde o důležitou indicii pro závěr, že si jej vymysleli. Vyskytly se i případy, kdy debatérům nefungoval uložený odkaz (příslušný článek byl odstraněn). Zde platí stejná úvaha, jako níže sub b) – zkušení debatéři by měli vědět, že si mají důkazy stahovat; u začátečníků by rozhodčí měli být shovívavější (nejde-li o zjevně nesmyslný odkaz, který by nemohl fungovat nikdy). 

Složitější (a častější) případ spočívá v tom, že debatéři sice zdroj důkazu mají k dispozici, nicméně skutečný obsah zdroje důkazu je jiný, než co o něm debatéři v debatě tvrdili – debatéři důkaz překroutili. Překroucení může spočívat také ve lživé informaci o zdroji – debatér tvrdí důvěryhodný zdroj typu BBC a ukáže se, že článek pochází ze Sputniku. Tady by měl rozhodčí přihlédnout k následujícímu:

 1. míra překroucení důkazu, tj. jak moc se skutečný obsah důkazu vzdaluje od toho, jak důkaz interpretovali debatéři. Čím zjevnější je rozdíl, tím větší je pravděpodobnost, že nejde o dezinterpretaci omylem;
 2. zkušenost a věk debatérů, neboť čím zkušenější a starší jsou debatéři, tím zběhlejší by měli být ve schopnosti pochopit a interpretovat obsah důkazů. Pokud obsah důkazů překrucuje zkušený tým (případně tým, který se skládá alespoň zčásti ze zkušených debatérů), je pravděpodobné, že to dělá schválně. Pokud tak činí začátečníci, může být překroucení důsledkem neznalosti souvislostí, nepozornosti, nepochopení obsahu důkazu, případně (u důkazů v cizích jazycích) chyby v překladu. 

Rozhodčí by tedy měl shora uvedené důkladně zvážit, nikoli pouze slepě věřit tvrzení přistižených debatérů, že nemanipulovali s důkazy schválně. Pokud rozhodčí dojde k závěru, že šlo o úmyslné jednání, měl by bez váhání debatu kontumovat. Budeme-li totiž neférovou práci s důkazy tolerovat, bude se nám rozmáhat. Rozkřikne-li se naopak mezi debatéry, že rozhodčí překrucování a vymýšlení důkazů netrpí, budou debatéři pravidla dodržovat.

Dvě podstatné poznámky na závěr:

 1. Neetickou prací s důkazy samozřejmě není, pokud debatéři reprodukují obsah důkazu správně, avšak dovozují z něj chybné závěry. V tom případě jde o chybu argumentace, která nemá s porušením Etického kodexu nic společného, a rozhodčí ji zhodnotí při rozhodování debaty.
 2. Pro otázku kontumace není podstatné, zda porušení Etického kodexu mělo dopad na výsledek debaty. Jinak řečeno, kontumovat bychom měli i v případech, kdy by provinivší se tým stejně prohrál, i v případech, kdy by provinivší se tým vyhrál, i kdyby se k vymyšlenému nebo překroucenému důkazu nepřihlédlo. Podstatné je, že tým neférovým důkazem v debatě argumentoval. Už tím se hrubě prohřešil proti etickým zásadám debatování. Výjimkou mohou být jedině případy, kdy si tým (třeba i v důsledku reakce protistrany) už v průběhu debaty svou chybu uvědomil a na další argumentaci důkazem rezignoval. Pokud však tým na nefér důkazu trval, přestože byl na vadu upozorněn protistranou, je to důvod ke kontumaci. 

Modelové situace: Debata na tezi “Kryptoměny by měly být zakázány”. Tým v reakci na argument, že těžba kryptoměn je energeticky náročná, reaguje:

 1. tvrzením, že spotřebovaná energie pochází většinou z obnovitelných zdrojů, ale nenabízí žádný důkaz. Nejde o neetické jednání, ale jen o slabý (protože nepodložený) argument;
 2. stejným tvrzením. Nabídne důkaz, že v Norsku pochází 90% energie z obnovitelných zdrojů. Opět nejde o neetické jednání, ale o chybný argument, založený na mylném předpokladu – důkaz nedokazuje tvrzení;
 3. stejným tvrzením, přičemž tým prohlašuje, že má důkaz o tom, že 90 % energie spotřebované celosvětově na těžbu kryptoměn pochází z obnovitelných zdrojů. Po vyžádání důkazu se ukáže, že důkaz se týká jen Norska. Zde jde o překroucení důkazu, protože tým tvrdí, že důkaz obsahuje něco, co v něm ve skutečnosti není. 

3) Jak postupovat při podezření na neférovou práci s důkazy

Podezření na vymyšlený nebo překroucený důkaz by mělo u rozhodčího vzniknout tehdy, jestliže důkaz zní na první pohled pochybně – je v rozporu s obecnou zkušeností, znalostmi rozhodčího apod., případně pokud pochybnosti o pravdivosti důkazu vyplynou z průběhu debaty. V tom případě by si rozhodčí měl důkaz po skončení debaty od debatérů vyžádat. Totéž by měl učinit, pokud vyžádání důkazu požaduje hned po debatě protistrana (a žádost není zjevně nesmyslná). 

Závěr o kontumaci nemusí rozhodčí učinit ihned – naopak si může vzít obvyklou přestávku na přípravu rozhodnutí a vyplnění ballotu a věc důkladně zvážit. Kontumaci je třeba konzultovat s kolegy v panelu – čl. 2.5 pravidel představuje výjimku z pravidla platného na turnajích Debatní ligy, že rozhodčí se o výsledku debaty před vyplněním listu rozhodčího nebaví. Panel se musí na kontumaci shodnout jednomyslně, neboť se kontumuje vždy rozhodnutím 3:0. Pokud se panel ani po diskusi neshodne, kontumace nenastane – to ovšem neznamená, že jednotlivý rozhodčí nemůže debatu rozhodnout v neprospěch jednoho z týmů s argumentem, že debata měla být kontumována. 

Kontumaci může rozhodčí během přípravy rozhodnutí neformálně konzultovat i s hlavním rozhodčím, metodikem ŘS nebo s kolegy např. prostřednictvím chatu. Nakonec však vždy musí rozhodnout sám.

I v případě kontumace poskytne rozhodčí debatérům ústní zpětnou vazbu, kde vysvětlí, proč debatu kontumoval (a k naplnění vzdělávacího cíle může vyhodnotit i další obsah debaty). Rozhodčí by měl odpovědět na případné dotazy debatérů; pokud však jde o opakované projevy nesouhlasu, doporučuje se diskusi zdvořile ukončit, upozornit debatéry na to, že rozhodnutí debaty je podle Soutěžního řádu neměnné, a s případnými dalšími protesty je odkázat na ombudsmana. 

Stejně tak rozhodčí vyplní list rozhodčího, který by opět měl obsahovat podrobné vysvětlení toho, který důkaz byl smyšlený nebo překroucený, v čem překroucení spočívalo a proč si rozhodčí myslí, že se tak stalo úmyslně. Poznámky k mluvčím se vyplní jako obvykle. Tým, který se dopustil neférového jednání, obdrží po 50 řečnických bodech, druhý tým bude obodován tak, jako by debata proběhla normálně. Pro účely řešení případných stížností se doporučuje nevyhazovat z kontumované debaty záznamový list (flow sheet). 

Kontumace debaty by měla být vyznačena na záznamu z debaty (fast ballotu). Zároveň Ředitelství soutěží žádá, aby rozhodčí o kontumaci vyrozuměli hlavního rozhodčího turnaje. Pokud by se totiž u některého z týmů podobný prohřešek opakoval, může Ředitelství soutěží použít přísnější sankce, včetně vyloučení týmu z Debatní ligy (bod 3.1.2 SŘ). 

Ředitelství soutěží si uvědomuje, že kontumace debaty není příjemnou zkušeností pro rozhodčí ani pro debatéry. Chceme-li však zachovat přátelský a férový charakter našich debatních soutěží, nezbývá nám než trvat na dodržování základních etických pravidel. Budeme-li na nich trvat, bude jejich porušování mimořádnou záležitostí. I zde platí pravidlo: Jak dnes rozhodujeme, tak se bude zítra debatovat!