Asociace

Pozvánka na valnou hromadu 2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Vážení zástupci debatních klubů, rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu.

Organizace

Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041

Termín

26. března 2022 v 18:45

Místo

Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové

Účastníci

Delegáti debatních klubů, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů

Harmonogram

 • 18:45 prezence
 • 19:15 zahájení jednání
 • 21:15 předpokládané ukončení

Program

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Volba mandátní, volební a návrhové komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2021
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2022
 • Volba členů představenstva ADK – VH volí 2 členy představenstva a maximálně 2 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise – VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.4.6 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email info@debatovani.cz

Jménem představenstva spolku,

Václav Soukup
výkonný ředitel Asociace debatních klubů, z.s.
V Praze dne 24. února 2022

Přílohy

Tato pozvánka byla dne 24. 2. 2022 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.