Asociace

Výzva k hlasování

Výzva pro vedoucí debatních klubů k elektronickému hlasování namísto řádné valné hromady 2021.

Vážení vedoucí debatních klubů,

kvůli epidemiologické situaci v České republice opět není možné uspořádat fyzické zasedání valné hromady. Podle bodu 4.11 stanov Asociace debatních klubů, z.s., které byly schváleny valnou hromadou v říjnu 2020, tedy proběhne elektronické hlasování. V následujícím emailu dostanete speciální kód, který při hlasování použijete, abychom ověřili, že hlasují pouze zástupci debatních klubů s právem jednoho nebo více hlasů.

Výzva k elektronickému hlasování namísto řádné valné hromady 2021

Asociace debatních klubů, z.s., sídlo: U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3

Usnesení 1: Schvaluji Výroční zprávu spolku za rok 2020.

Navrhované znění výroční zprávy najdete v příloze. Schválení výroční zprávy je úkolem valné hromady podle bodu 4.2.1 písm. e) Stanov spolku. Výroční zpráva obsahuje údaje o činnosti spolku za rok 2020. Spolek ji zveřejňuje na svých webových stránkách. Představenstvo navrhuje výroční zprávu schválit.

Usnesení 2: Schvaluji účetní závěrku spolku za rok 2020.

Plné znění účetní závěrky a vyjádření KRK najdete v příloze. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy a poskytuje údaje o majetkové situaci a hospodaření spolku v roce 2020. Správnost účetní závěrky prověřila Kontrolní a revizní komise spolku a neshledala žádná pochybení. Představenstvo navrhuje účetní závěrku schválit. 

K přijetí usnesení 1 a 2 je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů.

Usnesení 3: Na pozici náhradníka představenstva volím následující osoby:

  • Jakub Neužil

Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Členové představenstva zastupují spolek samostatně. Představenstvo strategicky řídí činnost spolku a zadává úkoly výkonnému řediteli. Rozhoduje ve všech věcech, které stanovy nesvěřují jiným orgánům.
Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni. Náhradník dokončí funkční období toho člena představenstva, kterého nahradil. Nenastoupí-li náhradník do funkce do následující řádné valné hromady, jeho funkce náhradníka dnem konání této valné hromady zanikne.
Letošní valná hromada bude volit až dva náhradníky. Přihlásil se jediný kandidát Jakub Neužil. Motivační dopis kandidáta najdete v příloze.

Usnesení 4: Na pozici člena kontrolní a revizní komise volím následující osobu:

  • Jan Dragoun

Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním orgánem spolku – kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku a dohlíží na dodržování zákonů, stanov a vnitřních předpisů spolku. KRK předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti, a to nejméně jednou ročně spolu se zprávou o kontrole návrhu výroční zprávy spolku. 

Členy KRK volí valná hromada na dobu tří let. Člen KRK nesmí být zároveň členem představenstva, výkonným ředitelem ani likvidátorem spolku. Opakovaná volba je možná.

Letošní valná hromada bude volit jednoho člena. Přihlásil se jediný kandidát Jan Dragoun. Motivační dopis kandidáta najdete v příloze.

Kandiduje-li ve volbách do orgánu spolku jen jeden kandidát, je zvolen tehdy, získá-li alespoň jeden hlas. 

Na pozici náhradníka KRK se nepřihlásil žádný kandidát. Volba se tedy nekoná.

Hlasování je možné do 4. dubna do 20:00 prostřednictvím online formuláře na adrese https://forms.gle/hjr8stbD2B8g5Jqd8. Pro hlasování je nutné vložit speciální kód, který dostanete v dalším emailu. Kód prosím nikomu nepředávejte a použijte ho pouze k hlasování prostřednictvím formuláře. Bude-li více hlasovacích lístků obsahovat stejný kód, nepřihlíží se k žádnému z nich.

Případné dotazy můžete posílat do 25. března na email info@debatovani.cz. Nejpozději do 30. března vám představenstvo odpoví. Dotazy a odpovědi budou zveřejněny na webových stránkách debatovani.cz. Další prostor pro diskuzi bude v průběhu třetího turnaje Online Debate League v sobotu 13. března od 16:30 hodin na Zoomu.

Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu spolku neprodleně po skončení lhůty k hlasování.

Za představenstvo spolku

Jan Novotný
předseda představenstva