Asociace

Výzva k podávání kandidatur na členy orgánů

Výzva pro členy, kteří se chtějí stát členem/náhradníkem kontrolní a revizní komise ADK nebo náhradníkem představenstva.

Letošní valná hromada bude nahrazena elektronickým hlasováním (podle bodu 4.11 stanov spolku), proto je nutné ohlásit kandidaturu na členy orgánů ještě před jeho začátkem. Vzhledem k doběhu mandátů je možné podávat kandidatury na tyto pozice:

Náhradník představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Členové představenstva zastupují spolek samostatně. Představenstvo strategicky řídí činnost spolku a zadává úkoly výkonnému řediteli. Rozhoduje ve všech věcech, které stanovy nesvěřují jiným orgánům.

Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni. Náhradník dokončí funkční období toho člena představenstva, kterého nahradil. Nenastoupí-li náhradník do funkce do následující řádné valné hromady, jeho funkce náhradníka dnem konání této valné hromady zanikne.

Letošní valná hromada bude volit až dva náhradníky.

Člen kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním orgánem spolku – kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku a dohlíží na dodržování zákonů, stanov a vnitřních předpisů spolku. KRK předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti, a to nejméně jednou ročně spolu se zprávou o kontrole návrhu výroční zprávy spolku. 

Členy KRK volí valná hromada na dobu tří let. Člen KRK nesmí být zároveň členem představenstva, výkonným ředitelem ani likvidátorem spolku. Opakovaná volba je možná.

Letošní valná hromada bude volit jednoho člena.

Náhradník kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním orgánem spolku – kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku a dohlíží na dodržování zákonů, stanov a vnitřních předpisů spolku. KRK předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti, a to nejméně jednou ročně spolu se zprávou o kontrole návrhu výroční zprávy spolku. 

Zanikne-li členství v KRK v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena kontrolní a revizní komise valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni. Náhradník dokončí funkční období toho člena KRK, kterého nahradil. Nenastoupí-li náhradník do funkce do následující řádné valné hromady, jeho funkce náhradníka dnem konání této valné hromady zanikne.

Podmínky kandidatury

  • Členy volených orgánů mohou být jen plně svéprávní členové spolku.
  • Členem orgánu nesmí být osoba, která byla pravomocně odsouzena za trestný čin, ledaže se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla. 
  • Členem představenstva a KRK nesmí být osoba, jejíž úpadek byl zjištěn v posledních pěti letech. 
  • Přestane-li člen orgánu plnit podmínky uvedené v předchozích odstavcích, jeho členství v orgánu tím zaniká. 

Podávání kandidatury

Kandidaturu je možné podávat prostřednictvím online formuláře do středy 3. března 2021 do 20:00. Součástí výzvy bude i motivační dopis. Kandidatura na různé pozice je možná.