Metodika, Ředitelství soutěží

Poznámky k tezi: „Pozitivní diskriminace je vhodným řešením, jak řešit problémy menšin.“

Ředitelství soutěží si pro vás připravilo metodické okénko k tezi na první turnaj XXV. ročníku Debatní ligy. Čtěte tedy, jak správně debatovat tuto tezi a vyhnout hlavním omylům, které při debatě mohou nastat.

Aktualizováno


Co je pozitivní diskriminace?

Pozitivní diskriminací (označované rovněž jako afirmativní akce) se rozumí opatření, jejichž cílem je vyrovnat přirozenou či historicky zděděnou nerovnost v právech některých skupin lidí. Konkrétní podoba těchto opatření většinou spočívá v přijetí zvýhodňující legislativy, jako jsou kvóty či například povinné plusové body pro příslušníky menšiny při přijímacích zkouškách na různé typy škol.

Co je třeba mít na paměti při přípravě teze?

První věc, kterou je nutné si uvědomit, je, že se jedná o tezi hodnotovou. Očekává se tedy, že strany ukáží, s jakými hodnotami teze souvisí a má na ně pozitivní (v případě afirmace) či negativní (v případě negace) dopad. Úkolem afirmace bude vydefinovat, co znamená pozitivní diskriminace. Afirmace by měla alespoň nastínit, jakými konkrétními prostředky se má princip pozitivní diskriminace uplatňovat. Při tom je nutné mít na paměti, že by se mělo jednat o opatření, která mají reálný potenciál něco změnit. V rámci definic by se rovněž afirmace měla zamyslet, na jaké menšiny se zvolená opatření budou vztahovat. Mělo by se jednat zejména o menšiny, které mají problémy s horším postavením ve společnosti. Zejména byste se v tezi měli tedy věnovat menšinám etnickým a národnostním (Afroameričané či Hispánci v USA, Romové v ČR, muslimové ve Francii,…), naopak méně šťastným přístupem je v této tezi definice založená na menšinách sexuálních.

V rámci argumentace je potom úkolem afirmace prokázat vhodnost pozitivní diskriminace jakožto řešení menšinové problematiky. Při tvorbě linie tedy myslete na to, že vhodnost pozitivní diskriminace by měla být vztažena ke konkrétní hodnotě (hodnotám). 

Afirmace by při přípravě měla mít rovněž na paměti, že jejím úkolem v debatě je ukázat, že bez aplikace přístupu pozitivní diskriminace by menšina neměla jinou možnost jak zlepšit svou životní situaci, respektive že by tato změna k lepšímu trvala neúměrně dlouhou dobu. Zde by měla afirmace přinést analýzu toho, proč je vůbec žádoucí menšiny zvýhodňovat. Úkolem negace je potom toto tvrzení vyvracet, a to jak na rovině principiální (hodnotové), tak i praktické. Velmi dobrou strategií může být hodnotový spor a porovnávání dopadů. Důležité bude vysvětlení významu hodnoty či dopadu pro danou tezi a její komparace s hodnotou či dopadem protistrany. Negace rovněž může tvrdit, že problém (tj. znevýhodnění menšin) vůbec neexistuje. Oba týmy by se měly během tvorby linií také zamyslet, jaký vliv bude mít prosazování pozitivní diskriminace na motivaci menšin chovat se určitým způsobem. Základem pro přípravu kvalitní analýzy vždy bude práce s důkazy a nastudování si, jak pozitivní diskriminace fungovala v minulosti a co přinesla. Inspirací mohou být například rozhodnutí Nejvyššího soudu USA.