Asociace

Valná hromada 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.


Organizace: Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041
Termín: 24. března 2018, 19:45 hodin
Místo: restaurace Katovna, U Katovny 264/48, 288 02 Nymburk
Účastníci: Delegáti debatních klubů, prezident, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů.

Harmonogram: 19:30 odchod od školy, 19:45 prezence, 20:00 zahájení jednání, 22:00 předpokládané ukončení

Program:

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Volba mandátní, volební a návrhové komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2017
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2018
 • Volba členů představenstva ADK – VH volí 2 členy představenstva a maximálně 3 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise – VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.8.2 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email prezident@debatovani.cz.

Za představenstvo spolku,

Jan Novotný
Prezident Asociace debatních klubů, z.s.
V Ostravě dne 24. února 2018

Přílohy:
a) Výroční zpráva

Tato pozvánka byla dne 24. 2. 2018 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.