Asociace, Dokumenty, Ředitelství soutěží, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 1/2023 o jmenování metodiků Ředitelství soutěží

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh Ředitelky soutěží předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tuto metodičku a metodika Ředitelství soutěží:

  • Barboru Lacinovou
  • Šimona Podhajského

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. července 2023. 

Barbora Lacinová
předsedkyně představenstva