Asociace

Zápis z valné hromady 2023

Asociace debatních klubů, z. s., IČ 69058041, se sídlem U Vinohradské nemocnice 2255/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „spolek“)

Svolavatel: představenstvo spolku, pozvánka ze dne 25. 2. 2023 rozeslána vedoucím debatních klubů 25. 2. 2023, týž den vyvěšena na web spolku.

Datum a místo konání: Hradec Králové, 25. 3. 2023 od 19:30 hod.

Přítomni delegáti a další členové spolku dle prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu.

 1. Zahájení valné hromady: Přítomno 23 delegátů debatních klubů s 28 hlasy z celkem 27 klubů s 32 hlasy. Předsedkyně představenstva Barbora Lacinová spolku zahájila valnou hromadu a konstatovala její usnášeníschopnost.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele: Předsedajícím byl zvolen Václav Soukup (zvolen aklamací). Zapisovatelem byl zvolen Dušan Hrabánek (zvolen aklamací). Ověřovatelkou byla zvolena Eva Pospíšilová (zvolena aklamací).
 3. Ustavena volební komise: Petr Kouba, Tomáš Galnor, Stanislav Žák. Hlasování o schválení členů volební komise: Pro 28, proti 0, zdržel se 0.
 4. Schválení programu valné hromady: Předsedkyně představenstva konstatovala, že představenstvo neobdrželo návrhy na změnu programu. Hlasováno o programu podle pozvánky. Hlasování: Pro 28, proti 0, zdrželi se 0. Program byl schválen.
 5. Projednání a schválení výroční zprávy spolku za rok 2022: Výroční zprávu, včetně zprávy o hospodaření spolku, představil výkonný ředitel spolku Václav Soukup. Přednesl rovněž zprávu kontrolní a revizní komise, podle které účetnictví spolku představuje pravdivý a přesný obraz hospodaření spolku v roce 2022. Výroční zpráva se doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Hlasování o Výroční zprávě: Pro 28, proti 0, zdržel se 0. Výroční zpráva schválena.

 • Zpráva o činnosti jmenovaných orgánů (výborů):

Zprávu o činnosti Ředitelství soutěží přednesla ředitelka soutěží Eva Pospíšilová.

Zprávu o činnosti zahraničního výboru přednesl vedoucí výboru Václav Soukup.

Zprávu o činnosti výboru pro teze, ombudsmanského výboru a komunikačního výboru přednesla členka výborů Barbora Lacinová.

 • Program činnosti a projekty na rok 2022: Představil Václav Soukup: pokračování Debatní ligy a Debatního poháru, mezinárodní turnaj Prague Debate Spring, program Debatiáda pro základní školy, projekty s mezinárodní účastí, akreditace v programu Erasmus+, vzdělávací debatní program MŠMT, spolupráce s muzei, výjezd na mistrovství světa WSDC.
 • Volba členů představenstva: Volí se 1 člen představenstva na čtyřleté funkční období a 1 na jednoleté funkční období.

Kandidáti: Jakub Neužil, Šimon Podhajský, Barbora Lacinová. Kandidáti představili valné hromadě své programy (Šimon Podhajský a Jakub Neužil v zastoupení Václavem Soukupem – plné moci přiloženy k zápisu).

Rozdáno 28 hlasovacích lístků.

Zvoleni: 28 hlasy Barbora Lacinová na 4 roky a 16 hlasy Šimon Podhajský na 1 rok. Jakub Neužil získal 11 hlasů a zvolen nebyl.

Valná hromada děkuje Jakubu Neužilovi, kterému mandát člena představenstva skončil, za poctivý výkon funkce.   

 • Volba náhradníků představenstva: Volí se 2 náhradníci.

Kandidát: Zbyněk Piech. Kandidát představil valné hromadě svůj program.

Rozdáno 28 hlasovacích lístků. Zvolen jako první náhradník Zbyněk Piech s 26 hlasy, 2 hlasy byly shledány neplatnými.

 1. Volba členů KRK: Volí se 1 člen na 3 roky.

Kandidáti: Bedřich Bluma. Kandidát představil valné hromadě svůj program (v zastoupení Václavem Soukupem – plná moc přiložena k zápisu).

Rozdáno 28 hlasovacích lístků. Zvolen: 28 hlasy Bedřich Bluma na 3 roky.

 1. Volba náhradníků KRK: Volí se až 2 náhradníci.

Předsedající konstatoval, že se nepřihlásil žádný kandidát. Volba tedy odpadá.

 1. Diskuse

Bez návrhu.

 1. Usnesení valné hromady:

Valná hromada schválila Výroční zprávu spolku za rok 2022.

Valná hromada zvolila členy představenstva Barboru Lacinovou na 4 roky a Šimona Podhajskkého na 1 rok.

Valná hromada zvolila náhradníkem představenstva Zbyňka Piecha.

Valná hromada zvolila členem kontrolní a revizní komise Bedřicha Blumu na 3 roky.

Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

 1. Ukončení Valné hromady: Valná hromada ukončena v 20:34 hod.

V průběhu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné protesty.

Zápis vyhotoven v Hradci Králové dne 25. 3. 2022.

Barbora Lacinová                                        Dušan Hrabánek                   Eva Pospíšilová

předsedkyně představenstva                      zapisovatel                            ověřovatelka