Asociace

Pozvánka na valnou hromadu 2023

Zveme vás na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Vážení zástupci debatních klubů, rádi bychom vás pozvali na řádnou valnou hromadu.

Organizace

Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041

Termín

25. března 2023 v 19:00

Místo

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábř. 356/1, 500 03 Hradec Králové

Účastníci

Delegáti debatních klubů, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů

Harmonogram

 • 19:00 prezence
 • 19:30 zahájení jednání
 • 21:30 předpokládané ukončení

Program

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Volba mandátní, volební a návrhové komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2022
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2023
 • Volba členů představenstva ADK – VH volí 2 členy představenstva a maximálně 2 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise – VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.4.6 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email info@debatovani.cz.

Jménem představenstva spolku,

Václav Soukup
výkonný ředitel Asociace debatních klubů, z.s.
V Brně dne 25. února 2023

Přílohy

Tato pozvánka byla dne 25. 2. 2023 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.