Asociace, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 1/2021 o jmenování metodiků Ředitelství soutěží

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh Ředitelky soutěží předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto metodiky a metodičky Ředitelství soutěží:

  • Kateřinu Adámkovou
  • Adama Borna
  • Martinu Dolečkovou
  • Dušana Hrabánka
  • Jakuba Szymszu

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 14. června 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva