Metodika, Ředitelství soutěží

Poznámky k tezi: Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách

Ředitelství soutěží obdrželo několik dotazů k otázce definice termínu “jednotné nevýběrové základní školy”. K tomu bychom rádi uvedli následující


Současný stav

V současné době má každé dítě v České republice povinnost absolvovat povinnou školní docházku. Tu má právo absolvovat v základní škole, do jejíhož obvodu přísluší podle místa svého bydliště (tzv. spádová škola). Tyto školy zřizují obce a města. Rodiče však mohou své dítě přihlásit i do jiné školy – ta může být soukromá, církevní, nebo také zřízená obcí, ale v jiném místě. Potom existují ještě školy výběrové (zaměřené např. na cizí jazyky), a také víceletá gymnázia. Ve výsledku je tomu tak, že české základní školství je zčásti výběrové, přičemž nadané děti (ale také často děti ambiciozních rodičů) často už od útlého věku studují na výběrových školách. Na spádových základních školách (zejména těch s “horší pověstí”) potom dokončují základní vzdělání jen ty děti, kterým se nepodařilo přestoupit na některou z “lepších” škol. 

Zaměření teze

Teze tak má být především zaměřena na otázku, zda je takové dělení žáků vhodné, a to ze všech možných hledisek (tedy nejen jejich vzdělání, ale i dopadů na soudržnost ve společnosti, apod.). Úkolem afirmace je podporovat koncepci jednotného vzdělávání, ve kterém všechny děti bez rozdílu chodí celých devět let školní docházky do jednotné školy, aniž by mohly (s výjimkou stěhování rodiny) přestoupit na školu jinou. To znamená zrušení víceletých gymnázií, soukromých, církevních a jinak výběrových základních škol, ale také možnosti domácího vzdělávání zdravých dětí. Do jednotné školy by měly chodit i děti se zdravotním postižením a lehkým mentálním hendikepem, a samozřejmě děti z menšinových etnik. Výjimkou by mohly být jedině děti, u nichž není docházka do běžné školy možná ani s pomocí asistenta (těžký fyzický nebo těžší mentální hendikep). Máme za to, že afirmace nevybočí z mezí daných běžným vnímáním teze, umožní-li další existenci současných speciálních škol, případě škol poskytujících základní vzdělávání v jazycích národnostních menšin (např. v polštině na Těšínsku).

Definice

Podrobnosti ke shora uvedeném si samozřejmě může afirmace stanovit v rámci definice. Součástí definice může být i představa afirmace o tom, jak by mělo jednotné základní školství fungovat. Přitom se lze inspirovat v zemích, kde takový systém funguje (např. ve Finsku). Jen pro úplnost doplňujeme, že teze se netýká mimoškolních aktivit typu základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže, apod.

Ředitelství soutěží