Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice

Projekt řeší nedostatečnou orientaci vzdělávacího systému na kritické myšlení, mediální gramotnost a výchovu k aktivnímu občanství. Jeho cílem je šíření debatní metody neformálního vzdělávání do dalších měst a středních škol v celé České republice, protože soutěžní debatování prokazatelně rozvíjí schopnost kritického myšlení i demokratické hodnoty účastníků. Součástí projektu je pořádání debatních turnajů a školení, práce s učiteli, podpora debatních klubů, ale také posilování kapacit pořádající organizace a rozvoj týmu dobrovolníků, který program zajišťuje.

Základní údaje o projektu

Název: Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice
Číslo projektu: 62500-2019-003-0088
Termín realizace: od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2023
Výše nadačního příspěvku: 84 304,58 €

Informace o dění v projektu

Aktuální informace o projektu shrnuje pravidelný newsletter a tiskové zprávy.

Kontaktní údaje

Koordinátor projektu: Václav Soukup
E-mail: vaclav.soukup@debatovani.cz
Telefon: +420 725 992 360

Informace v angličtině

The project solves the formal education system’s lack of focus on critical thinking, media literacy, and active citizenship. It aims to spread the debate informal education method to more cities and high school in the Czech Republic, because the competitive debate develops the critical thinking skills and democratic values of its participants as studies prove. The project consists of debate tournaments and trainings, lessons for teachers, and support of debate clubs as well as capacity building of the organization and development of the volunteer team.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“