Nové globální vzdělávání

Nové globální vzdělávání – pracovníci s mládeží jako zprostředkovatelé globálního vzdělávání (NGL)

Mladí lidé se zabývají nejpalčivějšími problémy dnešní společnosti – zasazují se o ekologičtější, udržitelnou budoucnost, práva žen, LGBTQIA+ komunity a menšin, o ukončení diskriminace a o řešení nerovnosti příjmů. Někteří tato hnutí však zpochybňují či se jim dokonce staví na odpor. Naneštěstí mají tito jedinci větší přístup k falešným zprávám a sociálním bublinám, které je utvrzují ve specifických názorech, než ke vzdělání soustředěnému na současně relevantní lokální a globální problémy. 

Formální vzdělání dostupné mládeži, zejména v zemích EU s nižším příjmem nebo v zemích, kde výuku silně ovlivňuje populistická politika, často neobsahuje informace o aktuálních či “kontroverzních” tématech. Neformální výuka může sloužit jako vynahrazení tohoto nedostatku a poskytnout zajímavé příležitosti ke globálnímu vzdělávání v oblastech, kterým v současnosti podobná možnost chybí. Jedná se však o transdisciplinární a komplexní problematiku, již je obtížné pro pracovníky s mládeží řešit bez dostatečné podpory. 

Tento projekt vznikl jako přímá reakce na potřeby pracovníků s mládeží. Podpora učení a informované diskuze o široké škále témat, jako například umělá inteligence, genderové normy, různé přístupy ke klimatické krizi nebo rozpory mezi určitými kulturními zvyklostmi a hodnotami EU, se však prokazuje býti poměrně náročnou, zejména s ohledem na skutečnost, že sami zaměstnanci přicházejí z vysoce specializovaného formálního vzdělávacího prostředí s úzkým okruhem zaměření. Je potřeba pracovníkům s mládeží poskytnout soubor metod, případových studií a cvičení užitečných k analýze zmíněných témat při práci s mladými lidmi. 

Všechna zmíněná témata spadají pod pojem globální vzdělávání, zavedený studijní koncept označující procesy výuky a studia, jejichž cílem je zvýšit globální povědomí, toleranci a odpovědnost, udržitelný rozvoj a ekologickou transformaci a podpořit mladé lidi v různorodém přístupu ke světovým problémům a příležitostem společně s vyrovnáním se s etickými důsledky nerovnoměrného rozdělení moci a privilegií. Globální vzdělávání má tedy potenciál vytvořit pevný základ pro odpovědné a aktivní občanství. 

Ačkoliv existují obecné osnovy pro pedagogy globálního vzdělávání, náš projekt si klade za cíl rozvinout tyto základy inovativními a digitálními metodami a poskytnout mládežnickým organizacím replikovatelné tréninkové modely pro pracovníky a školitele. 

Tento projekt podporuje tvorbu následujících materiálů: 

Školící moduly pro pracovníky s mládeží a školitele

V rámci našeho projektu žádáme pracovníky s mládeží, aby ke své práci přistupovali z globální a transdisciplinární perspektivy s cílem úspěšného uchopení komplexních problematik. Výsledky tohoto projektu mají za účel sloužit jako: 

  • samoucká příručka pro pracovníky s mládeží a další pedagogy
  • příručka pro školitele mládeže 
  • příručka pro organizace provádějící školení pracovníků s mládeží 

Tyto moduly budou využívány pro kontinuální dovednostní vývoj, napomáhajíce k překlenutí rozdílů mezi různými specializacemi zaměstnanců a naplnění transdisciplinárních potřeb mladých lidí. 

Soubor nástrojů k řešení aktuálních problematik pro pracovníky s mládeží 

Účelem tohoto výstupu je vytvoření sady nástrojů pro pracovníky s mládeží. Sada bude obsahovat ilustrativní případové analýzy aktuálních společenských problematik, včetně klimatické změny, chudoby, imigrace a přístupu ke spolehlivým zdrojům zpráv a jiných druhů informací. Dále budou v sadě obsaženy modely smýšlení a strategie kritické analýzy aktuálních společenských problematik založené na debatní metodice, specificky se zaměřujíce na různé způsoby tezové analýzy, na případové studie jakožto ukázky implementace konceptů do reálného života, na pracovní listy, cvičení a pedagogické tipy pro pracovníky s mládeží. 

Digitální vzdělávací prostor 

Tento výstup završí veškeré naše úsilí o integraci přístupů založených na globálním vzdělávání a debatní metodice. Umožní nám vydání dostupných komplexních materiálů a nabídku individualizovaných e-learningových lekcí našim cílovým skupinám. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu Erasmus+.