Modernizace globálního vzdělávání napříč obory

Erasmus+ projekt Upgrading Global Education Across Subject Areas (Modernizace globálního vzdělávání napříč obory) sdružuje deset partnerských organizací z pěti různých evropských zemí:

  • Gimnazija Litija, Slovinsko
  • Inštitut za Afriške študije, Slovinsko
  • Univerza v Lublani, Slovinsko
  • Za in proti, zavod za kulturo dialoga (koordinátoři projektu), Slovinsko
  • Associazione Societa Nazionale Debate Italia, Itálie
  • Universita Telematica Degli Studi IUL, Itálie
  • Liceo scientifico statale Galileo Galilei – Pescara, Itálie
  • International Debate Education Association, Nizozemsko
  • Learning Wizard, Chorvatsko
  • Asociace debatních klubů, Česká republika

Celistvé vzdělávání o aktuálních globálních problémech s důrazem kladeným na koncepty občanství a odpovědnosti (globální vzdělávání) hraje klíčovou roli v rozvoji plného demokratického potenciálu společnosti. Učitelům však chybí podpora k úspěšné implementaci do výuky. Cílem projektu je přispět k vyřešení tohoto nedostatku prostřednictvím poskytnutí zdrojů a dovedností, jež učitelé potřebují k realizace globálního vzdělávání v evropských školních systémech. Jeden ze způsobů výuky globálního vzdělávání je soustředěn na debatní metodologii: souhrn interaktivních metod, které pomáhají studentům s rozvojem kritického myšlení a informační gramotnosti. V rámci spolupráce budou partnerské organizace čerpat z této metodiky s cílem vytvořit příručku globálního vzdělávání pro učitele, metodické příručky obsahující plány vyučovacích hodin a cvičení, sady nástrojů pro učitele i studenty s případovými studiemi demonstrujícími, jak lze uplatnit znalosti získané v rámci projektu, a také komplexní digitální platformy pro individuální výuku. Výstupy budou pokrývat témata spojená s globalizací, nerovností, udržitelným rozvojem, klimatem, globálním zdravím, identitou a kulturou. 

Tento projekt je financován Evropskou unií. V textu jsou obsaženy výhradně osobní názory autora. Evropská komise neodpovídá za použití informací v textu. 

English information

Erasmus+ project Upgrading global education across subject areas unites ten partner organizations from 5 different European countries. These are Gimnazija Litija, Inštitut za Afriške študije, Univerza v Ljubljani, and Za in proti, zavod za kulturo dialoga (coordinators of the project) from Slovenia, Associazione Societa Nazionale Debate Italia, Universita Telematica Degli Studi IUL, and Liceo scientifico statale Galileo Galilei – Pescara from Italy, International Debate Education Association from the Netherlands, Learning Wizard from Croatia, and Asociace debatnich klubu from Czechia.

Holistic education on contemporary global issues that emphasizes citizenship and responsibility (global education) is crucial in developing the full democratic potential of a society, yet teachers are lacking support that would enable them to successfully implement it in their curricula. This project aims to fill the gap by equipping teachers with resources and skills that would help make global education in European school systems a reality. One of the approaches through which global learning can be taught is focused on debate methodology, a cluster of interactive methods that helps students improve their critical thinking skills and informational literacy. The partner organizations will draw from this methodology and collaborate to produce a manual on teaching global learning for teachers, a methodical manual with lesson plans and exercises, a toolkit for students and teachers with case studies demonstrating how the skills gained through the project can be applied, as well as a comprehensive digital platform for individualized learning.  The results will cover topics connected with globalization, inequality, sustainable development, climate, global health, identity, and culture. 

This project is funded by the European Union. The text expresses the views of the author exclusively. The European Commission is not responsible for the use of information in the text.