Romská debatní liga


Projekt „Romská debatní liga”

„Romská debatní liga“
byla soutěží dětí a mládeže v „debatování“. Soutěžením se účastníci nenásilnou formou učili obhajovat své názory a prezentovat je na veřejnosti, vyhledávat, zpracovávat a používat informace, věcně oponovat. Stávali se tak sebevědomými a znalými. A přitom debatování je zábava!

„Romská debatní liga“
byla příspěvkem Asociace debatních klubů, z.s. a Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA dekádě romské inkluze. Obě organizace se svojí činností aktivně angažovaly a angažují ve věci ochrany práv menšin. Významnou pozornost věnují rozvoji vzdělání a spolupráci menšin a většinové společnosti.

„Romská debatní liga”
usiluje o zpřístupnění pozitivního vzdělávacího efektu metody „debatování” romské mládeži. Projekt navazuje na zkušenosti ADK v pořádání „smíšených česko-romských debatních turnajů” a práci debatních klubů romské mládeže v debatních programech ADK.

Projekt byl financován z dotace MŠMT ČR, grantů a vlastních prostředků.

Významné dokumenty projektu:

Pravidla debaty: dokument .pdf

Cíle projektu:
1/ Propagovat a podporovat vzdělávání debatou, svobodu projevu a občanskou participaci.
2/ Rozvíjet kompetence v oblastech komunikace, argumentace a obhajoby názorů.
3/ Napomáhat spolupráci a dialogu mezi mladými lidmi menšinové a většinové populace.
4/ Napomáhat řešit aktuální místní problémy.

Účastníci:
Projekt je určen dětem a mládeži ve věku 13 – 20 let. Primárním beneficientem projektu jsou Romové.

Soutěžní debatování:
Soutěžní debatování je zájmovou činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti kritického myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující hodnoty tolerance a kritické úcty k názorům druhých.
Důraz je kladen na rozvoj rétorických dovedností, schopnost sestavit smysluplný projev určený k přednesu na veřejnosti, dovednosti sběru, vyhodnocování a použití informací, dovednosti kritického myšlení, posilování odvahy veřejně obhajovat výsledky své práce, zvyšování sebehodnocení na základě poznaných schopností.

V rámci RDL organizujeme soutěže soutěže dvojic v debatě formou „Sněmovní 2×2“. Soutěžícím je v předstihu zadána vhodná teze debaty. Debatéři si připraví své hodnocení současného stavu problematiky. Současně si připraví návrh změny – co by se podle nich mělo stát, co navrhují, aby se v dané věci udělalo. Své hodnocení současného stavu i funkčnost navržených změn se pokouší dokázat. V samotné soutěži týmy debatují podle psaných pravidel.

Po debatě rozhodčí určí vítěze debaty a všem účastníkům nabídne zpětnou vazbu: pochválí dobré výkony a nabídne konstruktivní kritiku – v čem a jak se mohou účastníci zlepšit.