Debatování napříč osnovami

Cílem projektu je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu.


Žáci a učitelé jsou v rámci debatního dne proškoleni v pravidlech debatování a jsou jim přiděleny společensky kontroverzní debatní teze. Ve vytvořených debatních týmech si pak za pomoci internetu vyhledají věcné informace k tezi a formulují afirmativní a negativní argumenty k tezím. V duelu týmů se pak snaží obhájit resp. vyvrátit platnost zadané teze. Na závěr debaty rozhodne kvalifikovaný lektor o vítězi.

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopnosti žáků, posilování všech jejich klíčových kompetencí a komunikačních dovedností. Cílem projektu je rozvoj debatování jakožto inovativní vyučovací metody, její rozšíření jako příkladu dobré praxe, prostřednictvím vzdělávání učitelů její přenesení do výuky a rozvoj její podpory v jakémkoli vyučovacím předmětu. Tato metoda může být zakomponována do systému ŠVP, protože ve vysoké míře napomáhá osvojení všech kompetencí žáků škol.

Projekt se opírá o Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílou knihu), který zdůrazňuje vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí i osvojování postojů. Projekt je plně v souladu s myšlenkami kurikulární reformy školství.

Žáci v ČR tradičně obsazují přední místa ve statistikách gramotnosti a encyklopedických znalostí. Největší slabinou je ale porozumění a interpretace textu, samostatné kritické myšlení a malá schopnost předat nabyté zkušenosti. Projekt si klade za cíl tyto nedostatky eliminovat, neboť si žáci osvojí kritické myšlení a hodnocení, zautomatizují si zákonitosti tvorby a správné prezentace argumentu. Debatní dny jsou pouze podpůrným prostředkem; mají žákům ukázat jednu z možností přesvědčivé a sebevědomé prezentace vlastních názorů opřených o relevantní informace.

Zásadním odůvodněním pro tvorbu projektu je výchova vzdělaných dobře komunikujících žáků uplatnitelných na trhu práce i v dalším vzdělávacím procesu.

  • Debatování bezprecedentně přispívá k osobnostnímu růstu jedince, neboť rozvíjí všechny klíčové kompetence. Je tak optimální metodou vzdělávání, která by měla být výhledově zakomponována do ŠVP.
  • Debatování není povídání si o tématu, ale analýza problematiky, zaujetí stanoviska, získání důkazů pro podporu vlastních argumentů. Forma názorového střetu nad daným tématem a snaha nalézt platné argumenty a tyto dobře interpretovat, je vysoce motivační.
  • Debatování přináší socializační moment – setkávání studentů různých škol, společná komunikace nad problémem, který účastníky zajímá, respekt k názoru oponenta.

V případě zájmu o více informací a případnou účast v projektu kontaktujte:

Petr Kouba, petr.kouba@debatovani.cz

Výstupy projektu Debatování napříč osnovami