Cíle programu

Posláním ADK je podporovat intelektuální, sociální a mravní rozvoj dětí a mládeže. Svého cíle dosahujeme organizací mezinárodního Debatního programu Karla Poppera. V debatách nehledáme nutně odpovědi a už vůbec ne kompromisy. Spíše se snažíme učit klást otázky a přiblížit se tak pravdě. Podporujeme otevřené myšlení a otevřenou společnost.

Zapsaný spolek Asociace debatních klubů byl založen s cílem napomáhat rozvoji duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Spolek napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které prostřednictvím Debatního programu Karla Poppera naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské.

Cíl Debatního programu Karla Poppera je naplňován v rovině výchovné tím, že napomáhá při vytváření žádoucích vzorců chování a hodnotových škál účastníků programu a to zejména:

 • rozvíjením smyslu pro čest a fair play
 • spoluprací v kolektivu zaměřeného na dosažení společného cíle
 • posilováním sebevědomí – odvahy veřejně prezentovat a obhajovat výsledky vlastní práce a odvahy veřejně se kriticky vyslovovat ke stanovisku druhých
 • učením kulturnímu a společenskému vystupování na veřejnosti.

V rovině vzdělávací sdružení napomáhá zábavnou soutěživou formou osvojování a prohlubování znalostí účastníků programů sdružení. Vzdělávací cíle Debatního programu Karla Poppera, organizovaného Asociací debatních klubů, jsou:

 1. V oblasti mluveného projevu
  • prohlubovat znalost o specifikách mluveného projevu
  • učit dovednosti sestavit smysluplný mluvený projev
  • rozvíjet dovednost prezentovat kultivovaným a smysluplným způsobem mluvený projev na veřejnosti
  • učit a rozvíjet dovednost mluvit pohotově, spatra, přitažlivě a věcně
  • napomáhat rozšiřování slovní zásoby, uvědomování významu mimoverbálních složek komunikace a schopnosti tyto znalosti uplatnit v praxi.
 2. V oblasti práce s informacemi
  • rozvíjet v teorii i praxi schopnost vyhledávat zdroje informací, shromažďovat je, vybírat a třídit
  • rozvíjet schopnost rozlišit názor a fakt
  • rozvíjet porozumění problematiky zdrojů informací, jejich relativity, reliability a problematiky interpretace
  • učit schopnosti shromážděné informace využívat v praxi.
 3. V oblasti využití informačních technologií
  • prohlubovat dovednosti využívání moderních informačních technologií ke vzdělávacím a informačním cílům.
 4. V oblasti logiky
  • seznamovat s problematikou logického usuzování
  • rozvíjet schopnosti a dovednosti konstrukce logického argumentu, nacházení chyb argumentace, rozpoznání eristické působení a zvládání dovedností obrany proti eristickým argumentům
  • rozlišovat relevantní/irelevantní, zásadní/nevýznamný argument, podporovat argument relevantními důkazy.
 5. V oblasti etiky
  • rozvíjet schopnost vidět problém dialogu v širších souvislostech a to zejména v kontextu informační a argumentační etiky
  • rozšiřovat filosofické kořeny rozhovoru jako prostředku k dokonalejšímu sebepoznání a odhalování pravdy.

Prostřednictvím debatovaných tezí potom program KPDP prohlubuje praktické znalosti účastníků v oblastech konkrétní společenské, hospodářské, kulturní, vnitropolitické a zahraničněpolitické problematiky.

V rovině společenské spolek napomáhá navazování nových přátelství mezi členy sdružení a účastníky jeho programů, v tom i KPDP, rozvíjení sociální inteligence a pozitivních mezilidských vztahů.