Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty – základní kurz

Školení je akreditováno MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 21811/2022-2-664.

Obsah

 1. Představení metody debaty a jejího potenciálu při rozvoji klíčových kompetencí žáka
  • Definiční znaky debatování.
  • Debatování v rámci historické tradice rétoriky. Soutěžní rétorika v systému aktivit veřejné promluvy.
  • Proč učit prostřednictvím debatování, potenciál a přínos vzdělávání metodou debatování. Konzumní a aktivní přístup ke vzdělání. Pět pilířů vzdělávání metodou debatování.
  • Formy debatování ve vzdělávání: předmětové debaty a debatování per se.
  • Cíle předmětového debatování. Potenciál ve znalostní a kompetenční složce rozvoje žáka. Debatování optikou RVP.
 2. Elementy debaty
  • Koncept sporu jako východiska pro kritickou analýzu problému.
  • O co v debatě jde: afirmace teze a její obhajoba, problematizace afirmace teze a její obhajoby. Role mluvčích a týmů. Předpoklady afirmace a problematizace: uchopení obsahu, osvojení kompetencí.
  • Záznam debaty.
  • Koncept plauzibility a přesvědčivosti rétorického argumentu (nástin problematiky).
  • Očekávané chování účastníků debaty.
 3. Předmětové debaty
  • Variace forem debaty v rámci předmětových debat.
  • Praktické aspekty realizace předmětových debat (plánování, časové a prostorové požadavky, zpětná vazba).
  • Hodnocení předmětových debat.
 4. Ukázka debaty, zhodnocení vzdělávání
  • Ukázka debaty (video), rozbor ukázky, diskuse.
  • Závěrečné ústní hodnocení vzdělávání.

Forma

Vzdělávání bude realizováno prezenční formou. Moduly 1-3 budou realizovány formou semináře s využitím AV prvků (videosekvence). Formou modulu 4 je komentovaná prezentace ukázky a následný „kulatý stůl“.

Vzdělávací cíl

 • Představit postupy soutěžního debatování jako tradiční a prověřenou vzdělávací metodu univerzálně využitelnou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
 • Seznámit s potenciálem metody ve vzdělávání.

Absolventi vzdělávání:

 • Rozšíří své portfolio vzdělávacích metod.
 • Budou rozumět potenciálu metody soutěžního debatování ve vzdělávání.
 • Budou znát formy debatování uplatnitelné v různých etapách vzdělávacího procesu a pro různé cíle tohoto procesu.
 • Minimálním výstupem je znalé rozhodnutí, zda se chtějí v použití metody dále vzdělávat v rozšiřujícím kurzu, anebo ne.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou učitelé SŠ a 2. stupně ZŠ, v tom zejména učitelé humanitních oborů a jazyků a pedagogové neformálního vzdělávání.

Odborný garant

Mgr. René Brinda

Vystudoval FTK UP Olomouc – obor učitelství AJ a TV a FF UP Olomouc – rozšiřující studium historie. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval kurz didaktiky historie na Institute of Education, University of London. Profesně působil zejména jako učitel na ZŠ a SŠ, lektor a projektový koordinátor v neziskové i korporátní sféře. V současnosti je učitelem na ZŠ.

Debatování se věnuje od roku 1994, kdy založil první debatní klub v ČR. V pozici koordinátora se podílel na ustavení a rozvoji programu Nadace OSF Praha Debatní liga. Spoluzakládal ADK a mezinárodní asociaci vzdělávání debatou IDEA, působil v orgánech obou organizací. Ustavil a organizoval programy ADK pro neorganizovanou a znevýhodněnou mládež, překládá odbornou literaturu oboru. Lektorsky působil v ČR i zahraničí, je autorem souboru textů tvořících vzdělávací oporu pro výuku neorétoriky: Soutěžní rétorika: debatování formou KP.

Použité materiály

 • BRINDA, René. Soutěžní rétorika: debatování formou KP – žákovská učebnice (vydání se připravuje)
 • BRINDA, René. Soutěžní rétorika: debatování formou KP – poznámky pro vzdělavatele (vydání se připravuje)
 • SNIDER, Alfred a Maxwell SCHNURER. Mnoho stran: debatování napříč osnovami. Asociace debatních klubů, 2005. ISBN 0-9702130-4-2.
 • Ukázky instruktážních animovaných filmů a záznamy debat