Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty – rozšiřující kurz

Školení je akreditováno MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 21811/2022-2-664.

Obsah

 1. Debata formou ZD, vzdělávací opory
  • Předmětové debaty vs. výuka agonální rétoriky jako kompetenčního vzdělávacího základu. Očekávané výstupy výuky soutěžní rétoriky. Vzdělávací opory – seznámení s žákovskou učebnicí a poznámkami pro vzdělavatele.
  • Forma debaty ZD („zjednodušená debata“) jako východisko pro porozumění procesům debaty.
  • Průběh debaty formou ZD, cíle stran a jednotlivců.
 2. Argumentační teorie
  • Koncept argumentační teorie, zařazení argumentace debaty do systému argumentačních teorií.
  • Složky rétorické argumentace: ethos, pathos, logos. Jejich role v argumentaci debaty.
  • Koncepty plauzibility a přesvědčivosti jako základních kritérií hodnocení argumentace debaty.
 3. Argument
  • Koncept „hodnoty“, dobro budoucích opatření.
  • Argument a argumentace. Hierarchie argumentace.
  • Toulminův model argumentu.
  • Znaky plauzibilního argumentu.
  • Etika argumentace.
  • Vady argumentu.
  • Obecné typy problematizace (protiargumentem, na základě vad argumentu, na úrovni hodnoty).
 4. Procesy debaty, složky rétorické argumentace
  • Analýza teze, příprava na debatu, afirmace teze, přípravný čas, problematizace, rehabilitace, kolokvium, syntéza.
  • Požadavky na rešeršní činnost, holistické rešerše, techniky záznamu výstupů rešeršní činnosti.
  • Prezentace: specifika mluveného projevu, organizace řeči, řeč napůl spatra za použití poznámek.
 5. Rozhodování a hodnocení debat formou ZD / předmětových debat
  • Kritéria rozhodování. Deskriptory hodnocení osvojení znalostí a kompetencí.
 6. Cvičná debata
  • Příprava, realizace, hodnocení a rozbor debaty v praxi.

Forma

Vzdělávání bude realizováno prezenční formou. Moduly 1-5 budou realizovány formou semináře. V rámci výuky budeme odkazovat na vzdělávací oporu – žákovskou učebnici. Výuku vybraných témat podpoříme řešením cvičení a praktických úkolů pro žáky z učebnice. Formou modulu 6 je soutěžní debata a následný „kulatý stůl“.

Vzdělávací cíl

 • Představit agonální rétoriku formou debaty ZD jako možnost výuky univerzálního kompetenčního základu žáka.
 • Prohloubit porozumění metodě debatování.
 • Představit didaktické postupy jak připravovat žáky na debatování.

Absolventi vzdělávání:

 • Budou rozumět potenciálu a cílům vzdělávání prostřednictvím metody debatování.
 • Se budou orientovat ve vzdělávacích oporách výuky debatování.
 • Zařadí rétorickou argumentaci do systému argumentačních teorií.
 • Dokáží odlišit složky rétorické argumentace, ví, jakým způsobem přispívají přesvědčivosti argumentace.
 • Budou rozumět důkaznímu potenciálu rétorického argumentu a jeho limitacím. Budou znát základní model argumentu současné neorétoriky – model S. Toulmina.
 • Rozpozná plauzibilní a přesvědčivý argument, určí základní vady argumentů a argumentace.
 • S pomocí vzdělávacích opor a vlastní expertízy vzdělavatele dokáže učit vybrané prvky debaty, respektive dokáže implementovat prvky metody do vlastní didaktické praxe.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou učitelé SŠ a 2. stupně ZŠ, v tom zejména učitelé humanitních oborů a jazyků a pedagogové neformálního vzdělávání.

Odborný garant

Mgr. René Brinda

Vystudoval FTK UP Olomouc – obor učitelství AJ a TV a FF UP Olomouc – rozšiřující studium historie. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval kurz didaktiky historie na Institute of Education, University of London. Profesně působil zejména jako učitel na ZŠ a SŠ, lektor a projektový koordinátor v neziskové i korporátní sféře. V současnosti je učitelem na ZŠ.
Debatování se věnuje od roku 1994, kdy založil první debatní klub v ČR. V pozici koordinátora se podílel na ustavení a rozvoji programu Nadace OSF Praha Debatní liga. Spoluzakládal ADK a mezinárodní asociaci vzdělávání debatou IDEA, působil v orgánech obou organizací. Ustavil a organizoval programy ADK pro neorganizovanou a znevýhodněnou mládež, překládá odbornou literaturu oboru. Lektorsky působil v ČR i zahraničí, je autorem souboru textů tvořících vzdělávací oporu pro výuku neorétoriky: Soutěžní rétorika: debatování formou KP.

Použité materiály

 • BRINDA, René. Soutěžní rétorika: debatování formou KP – žákovská učebnice (vydání se připravuje)
 • BRINDA, René. Soutěžní rétorika: debatování formou KP – poznámky pro vzdělavatele (vydání se připravuje)