Debatní liga, Ředitelství soutěží

Zápis ze zasedání Ředitelství soutěží

Přečtěte si, jaké teze a okruhy vybralo Ředitelství soutěží pro následující debatní sezónu a jaké změny připravilo v rámci soutěží, akreditačního a soutežního řádu.


Praha, 12. 7. 2020
Přítomni: Dušan Hrabánek, Adam Born, Jan Dragoun, Eva Pospíšilová
Hosté: Matěj Pilát, Markéta Pilátová

Teze

Ředitelství soutěží projednalo a schválilo vznik výboru pro teze, do jehož vedení navrhuje představenstvu Markétu Pilátovou, která s funkcí souhlasila. ŘS tímto Markétě Pilátové velmi děkuje. 

Ředitelství soutěží děkuje všem za návrhy debatních tezí pro novou sezonu a jako obvykle odmění autory návrhů bonusovým IB bodem.

Po posouzení návrhů tezí a s přihlédnutím k podmínkám strukturálního grantu IDEA vybralo Ředitelství soutěží následující teze:

 1. Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách. // Compulsory education should be undergone only at unified non-selective elementary schools.
 2. Západní demokracie by měly zlepšit situaci obyvatelstva KLDR. (P) // Western democracies should improve the situation of people of North Korea. (P)

Podobně jako loni dostane členská základna možnost vybrat dva z následujících okruhů:

 1. Koronavirus
 2. Práce 
 3. Sport
 4. Zemědělství a životní prostředí
 5. Média 

Rozhodčí

Ředitelství soutěží děkuje všem rozhodčím za účast na debatních turnajích. V následující debatní sezoně plánuje Ředitelství soutěží pořádat dvě až tři školení rozhodčích. Začínajícím rozhodčím bude ŘS nadále poskytovat podporu ve formě přidělení konzultanta (buddyho). Od nové sezony bude ŘS také zdůrazňovat možnost zúčastnit se debatního turnaje coby tzv. stínový rozhodčí. Zájemci o tuto pozici si na turnaji budou moci vyzkoušet rozhodování, jejich hlas však nebude do výsledků debaty započítán. Stínovému rozhodčímu bude po dobu trvání turnaje přidělen mentor z řad ŘS či představenstva. Podmínkou pro udělení akreditace však stále zůstává absolvování školení rozhodčích a následné složení akreditační zkoušky.

Změny soutěžních dokumentů

Akreditační řád

 1. Ředitelství soutěží nepodporuje udělování výjimek  věkové hranice pro rozhodování debat Debatní ligy. ŘS apeluje na zkušené debatéry, kteří ještě nedovršili 18 let a měli by zájem stát se rozhodčími dříve, aby setrvali u role debatéra a své zkušenosti předávali dále svým mladším a méně zkušeným kolegům například v rámci společného debatního týmu. 

Soutěžní řád

 1. Do bodů 1.1 a 2.3 Soutěžního řádu bude doplněno, že debaty uskutečněné online se započítávají do soutěže Debatní pohár, pokud jsou současně dodrženy i ostatní podmínky DP. 
 2. Do Soutěžního řádu bude doplněn bod o debatách uskutečňovaných online, a to spolu s odkazem na plánovaný Metodický pokyn pro online debaty, jehož obsah bude konzultován s vybranými členy představenstva.
 3. Ze třetího odstavce bodu 3.1.1 SŘ bude vypuštěna věta „stačí i v jiném jazyce”.