Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Prvky vyvracení

Nyní podrobněji k jednotlivým prvkům

 1. předpoklady (premisy) argumentu – jedná se o informace, na kterých je argument postaven a bez nichž nedává smysl. V případě, že bychom si představili argument jako strom, premisy by byly jeho kořeny.
  na VŠ studují nemotivovaní studenti, student studující déle = nemotivovaný student

  Vyvracení: můžeme ukázat, že argument není založený na správných informacích, jeho premisy jsou falešné a neodpovídají realitě,

  to, že student studuje déle, nemusí znamenat, že je nemotivovaný – může se například starat sám o sebe a školu doplňovat prací ke své obživě, tím pádem si studium rozloží tak, aby stíhal obojí
 2. vnitřní logické vztahy – ty spojují argument v jeden celek, jsou to vztahy mezi předpoklady, tvrzením argumentu a jeho dopady. V naší stromové analogii by se jednalo o kmen a větve.
  Vyvracení: u vztahů musíme prokázat, že jednotlivé části argumentu na sebe nenavazují správně, například, že tvrzení argumentu nevyplývá z premis nebo jednotlivé jeho kroky na sebe nenavazují nebo že dopady nevyplývají z argumentu jako takového. Takto může vypadat nesprávná logická výstavba argumentu:

  Afirmace by mohla říct, že když zpoplatníme výuku na vysokých školách, zvýší se počet studentů, protože budou mít jistotu, že je vzdělání kvalitní. Jednak samozřejmě můžeme vidět, že i premisa argumentu je nelogická (viz bod a) – vysoké školy studuje málo studentů, protože tím, že jsou zadarmo, jsou nekvalitní. I kdyby však logická byla, afirmace nemá šanci dokázat, že když školy zpoplatníme, bude o ně větší zájem. Peníze jsou většinou pro studium spíše překážkou.
  Negace by tedy mohla jednoduše poukázat na problém, že tvrzení nevyplývá z premis.
 3. dopady argumentu – ty nám určují jeho význam. Dopady také mohou poskytovat vodítko, jak argument podporuje tezi, nebo jaký výsledek bude mít v reálném světě – koho v něm jak ovlivní.
  dosažení lepšího vzdělání, efektivnější VŠ

  Vyvracení: můžeme například ukázat, že krom výhod, které ukazuje strana afirmativní, existují i závažné nevýhody, které je převažují. Jinými slovy, že existují i negativní dopady, které argumenty strany afirmace způsobí.

  Sice budeme mít pár motivovaných studentů, ale na druhou stranu odpadne hodně studentů, kteří buď na placení poplatků nemají nebo se jim za ně nechce vysoké částky platit. Navíc se mohou najít i tací, kteří na VŠ jdou jen tak to zkusit a studium se jim zalíbí. Tyto lidi poplatky od studia odrazujeme, ačkoliv je pro společnost lepší, když bude větší procento lidí vzděláno na nižší úrovni, než malý elitní kroužek na vysoké úrovni. VŠ vzdělaní lidé mají tendenci k lepšímu kritickému myšlení, neboť jsou k tomu na škole vedeni, a poté nepodléhají tak snadno např. populistickým krokům politických stran.
 4. Při vyvracení byste měli vždy uvést, jak to, co říkáte, vyvrací argument jako celek. Například, že argument jako celek nefunguje, protože jeho vnitřní vztahy nefungují, jak jsem vám ukázal před chvílí.