Etický kodex účastníka


  1. Dosahování dlouhodobých cílů KPDP (v rovině výchovné, vzdělávací a společenské) je důležitější než vítězství v debatě.

  2. Respektuj obecné etické zásady a vědomě je neporušuj. Chovej se čestně, cti a rozšiřuj zásady fair play, slušného chování a džentlmenství.
  3. Sebevědomí při pronášení vlastního projevu kombinuj s pokorou při naslouchání projevům druhých.
  4. Auditur et altera pars – naslouchej názorům druhých a respektuj je i tehdy, nesouhlasíš-li s nimi.
  5. Akceptuj presumpci poctivosti.
  6. Nedopouštěj se záměrně nekorektní, nečestné, eristické argumentace.
  7. Netoleruj záměrně nekorektní, nečestnou, eristickou argumentaci ostatních účastníků debaty.
  8. Argumentace vedená v rámci debatních soutěží střídavě z obou názorově protikladných pólů tě nedovede k pokrytectví ani k oportunistickému pragmatismu. Má formativní charakter – vede účastníky debaty k rozvoji kritického myšlení, k dokonalejšímu sebepoznání a především k odkrývání pravdy.
  9. Bude-li tvé myšlení pozitivní, nálada vstřícná a chování přátelské, pak (podle zákona akce a reakce) můžeš totéž očekávat též od ostatních účastníků debaty.
  10. Naslouchej, mysli, zůstaň člověkem. Jak kdo argumentuje, takový je.