Informace - Romská debatní liga

Kategorie:  

Projekt „Romská debatní liga”

„Romská debatní liga“
je soutěží dětí a mládeže v „debatování“. Soutěžením se účastníci nenásilnou formou učí obhajovat své názory a prezentovat je na veřejnosti, vyhledávat, zpracovávat a používat informace, věcně oponovat. Stávají se sebevědomými a znalými. A přitom je to zábava!

„Romská debatní liga“
je příspěvkem Asociace debatních klubů, o.s. a Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA dekádě romské inkluze. Obě organizace se svojí činností aktivně angažovaly a angažují ve věci ochrany práv menšin. Významnou pozornost věnují rozvoji vzdělání a spolupráci menšin a většinové společnosti.

„Romská debatní liga”
usiluje o zpřístupnění pozitivního vzdělávacího efektu metody „debatování” romské mládeži. Projekt navazuje na zkušenosti ADK v pořádání „smíšených česko-romských debatních turnajů” a práci debatních klubů romské mládeže v debatních programech ADK.

Jak se zapojit, kontakt:
Nejjednodušší způsob jak se zapojit do programu je zúčastnit se nejbližšího turnaje. Ten najdete v přehledu budoucích akcí. Informace Vám poskytne koordinátor programu, p. René Brinda na e-mailové adrese rdl/zavináč/debatovani.cz nebo telefonu 776 830 370.

Jak to funguje:
V ideálním případě se na turnaji seznámíte s tím, jak "to" funguje. Skupinka zájemců („debatní klub”) se poté jedenkrát za týden schází k přípravě. Během těchto setkání se členové debatního klubu připravují na soutěže. Zhruba jednou za dva měsíce se sejdeme k většímu víkendovému debatnímu turnaji. Ne vždy se klub schází až tak pravidelně. To nevadí, zjistíte, že přípravě na debaty věnujeme čas i na turnajích.

Peníze:

Peníze nepadají z nebe. Projekt financujeme z dotace MŠMT ČR, grantů a vlastních prostředků. Protože většina projektů žádá spolufinancování z několika zdrojů uvítáme spojení s Vaší organizací a partnerství na projektech, které oběma stranám zajistí potřebné spolufinancování a zároveň dětem umožní účast na aktivitách RDL.

Významné dokumenty projektu:

Pravidla debaty: dokument .doc, dokument .pdf

Cíle projektu:
1/ Propagovat a podporovat vzdělávání debatou, svobodu projevu a občanskou participaci.
2/ Rozvíjet kompetence v oblastech komunikace, argumentace a obhajoby názorů.
3/ Napomáhat spolupráci a dialogu mezi mladými lidmi menšinové a většinové populace.
4/ Napomáhat řešit aktuální místní problémy.

Účastníci:
Projekt je určen dětem a mládeži ve věku 13 – 20 let. Primárním beneficientem projektu jsou Romové.

Soutěžní debatování:
Soutěžní debatování je zájmovou činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti kritického myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující hodnoty tolerance a kritické úcty k názorům druhých.
Důraz je kladen na rozvoj rétorických dovedností, schopnost sestavit smysluplný projev určený k přednesu na veřejnosti, dovednosti sběru, vyhodnocování a použití informací, dovednosti kritického myšlení, posilování odvahy veřejně obhajovat výsledky své práce, zvyšování sebehodnocení na základě poznaných schopností.

V rámci RDL organizujeme soutěže soutěže dvojic v debatě formou "Sněmovní 2x2". Soutěžícím je v předstihu zadána vhodná teze debaty. Debatéři si připraví své hodnocení současného stavu problematiky. Současně si připraví návrh změny - co by se podle nich mělo stát, co navrhují, aby se v dané věci udělalo. Své hodnocení současného stavu i funkčnost navržených změn se pokouší dokázat. V samotné soutěži týmy debatují podle psaných pravidel.

Po debatě rozhodčí určí vítěze debaty a všem účastníkům nabídne zpětnou vazbu: pochválí dobré výkony a nabídne konstruktivní kritiku – v čem a jak se mohou účastníci zlepšit.