Jak se úspěšně poprat s plánem

Kategorie:  

První ze série článků o debatování nové plánové teze. Tentokráte o tvorbě afirmativní linie od Katechky Hanzelkové.

V příští debatní sezóně nás čeká na ligových turnajích novinka v podobě plánových debat. Je tedy proto nejvyšší čas osvětlit si, jak na to. Problematice plánových debat se bude věnovat několik příspěvků našeho blogu. Dnešní článek bude pojednávat o rozdílech mezi plánovou a návrhovou tezí a o tom, jak správně sestavit afirmativní plán.

Čím se od sebe liší plánová a návrhová teze?
1. V plánové debatě se argumentuje o praktickém zavedení určitého plánu a jeho reálných dopadech. Nedebatuje se tudíž jen o obecných principech návrhu jako v návrhové tezi.

2. Kritérium, tak jak ho známe z linií k tezím návrhovým, v plánové tezi neexistuje. Z plánu se vyvozují výhody, kdy žádná není postavená výše než ty ostatní. Proto je tedy jen a pouze na debatérech, aby v rámci své argumentace ukázali důležitost těchto jednotlivých hodnot.

3. Velmi často se používá obecně formulovaných tezí, ke kterým debatéři mají přinést konkrétní plán. Neexistuje tudíž jen jeden univerzální plán, ale afirmace má velmi širokou škálu možností, jak danou tezi obhájit.

4. Afirmace nemá za povinnost přinést definice hodnotících slov, protože samotná konkretizace plánu již plní charakter definice.

5. Debatování s plánem by mělo být uchopitelnější i pro začínající debatéry, protože afirmace má jasně předepsanou strukturu linie – problém, příčina, řešení a výhody (anglicky ill, blame, cure, benefits). Odpadá tudíž členění linie na argumenty a jejich navazování na kritérium.

6. Samotná debata se nerozhoduje na počtu a důležitosti vyhraných sporů. Negativní straně stačí vyvrátit jeden ze čtyř základních bodů afirmativní linie, aby vyhrála celou debatu. Více o negativních strategiích se dočtete v příštím blogu.

7. Afirmace nesmí přinést plán, který obhajuje současný stav tzv. status quo. Plán musí totiž nutně přinášet změnu stávající situace. Prakticky tedy není ani možné napadat neférovost afirmativní linie, protože stěží se afirmaci povede vymyslet plán, který by byl nekontroverzní, měl přehršle výhod a zároveň by jej dosud nikdo nezavedl.

Jak sestavit dobrou afirmativní linii?

Afirmace má za úkol sestavit linii o 4 základních bodech:

PROBLÉM (AJ: ILL)
V této části afirmace jasně vymezí podstatný společenský problém, ktery spadá pod debatovanou tezi, a který řeší navrhovaný plán. Pro ilustraci důležitosti celého problému je vhodné podpořit jej důkazy, tj. ukázat závažnost situace, a tedy i nutnost zavedení plánu.

PŘÍČINA (AJ: BLAME)
U tohoto bodu musí afirmace uvést, v čem vidí hlavní příčinu problému. Jinými slovy, kdo nebo co může za přednesený problém. S touto příčinou se pak musí vypořádávat jejich plán.

ŘEŠENÍ (AJ: CURE)
Zde afirmace přednáší konkrétní plán, který řeší daný problém a odstraňuje jeho příčinu. Samozřejmě se od debatérů neočekává, že přednesou obšírnou studii propracovanou do nejmenších technických detailů, ale mělo by být naprosto jasné, jak bude řešení vypadat.

VÝHODY (AJ: BENEFITS)
A na závěr musí afirmace odprezentovat výhody, které plynou ze zavedení jejich plánu. Předně to bude samozřejmě vyřešení problému – zde má afirmace širší prostor pro jeho rozvedení a poukázání na to, jak implementace plánu vede ke zlepšení stávající situace. Následně poté afirmace přednese další výhody, které úspěšné zavedení plánu přinese. U této části by debatéři měli strávit nejvíce času.

Pár poznámek na závěr
1. Jak již bylo výše zmíněno, afirmace nesmí přinést plán, který obhajuje stávající situaci. V případě, že tak učiní a negace na to dostatečně poukáže, tzn. dokáže, že se toto již děje), vyhrává debatu.
2. Afirmativní tým musí přinést takový plán, který se drží debatované teze. V případě, že je plán mimo náplň teze a negace na to dostatečně upozorní, pak debatu rovněž vyhrává negace.
3. V případě, že afirmace musí specifikovat, ve které zemi chce zavádět plán, tak se očekává, že jej bude implementovat v České republice (například u tezí „národního“ typu: legalizace drog, vypořádání se s minulostí, zákaz potratů, zavedení trestu smrti, atd.). Naopak, mluví-li se v tezi například o rozvojových zemích, tak by se afirmace měla spíše zabývat regionem, než jednou konkrétní zemí. U specifických tezí např. „USA by měly ukončit vojenskou intervenci v Lybii“ či „EU by neměla přijímat další přistěhovalce“ je jasné, o kterých zemích či institucích by se měla afirmativní strana bavit.

Ukázková linie strany afirmativní
Teze: Země EU by měly u muslimských přistěhovalců prosazovat spíše politiku asimilace než multikulturalismu.

Problém: vzrůstající nepokoje mezi muslimskými přistěhovalci, jejich nedostatečné začlenění do společnosti a netolerance většinového obyvatelstva (podpořeno důkazy s popisem současného stavu)

Příčina: selhání politiky multikulturalismu, které vedlo k segregaci a zvýšení vzájemné nesnášenlivosti, špatný přístup zemí EU k přistěhovalcům a jejich nepřipravenost na vlnu imigrace (podpořeno důkazy s detailnějším popisem nesprávnosti dosavadního řešení výše zmíněných problémů)

Řešení:
a) Zavedení nutnosti projít imigračním testem skládajícím se z jazykových a občanských zkoušek. Všichni nově příchozí muslimští přistěhovalci se budou moci zúčastnit kurzů a do půl roku po jejich příchodu do země budou muset složit test. V případě neúspěchu budou deportováni zpět do země původu.
b) Zrušení ryze muslimských škol, jejich studenti budou navštěvovat normální, státem zřízené školy.

Výhody: (opět doloženy důkazy a příklady fungování)
1. pro přistěhovalce
- lepší uplatnění na trhu práce, protože budou znát základy jazyka a budou vědět, jak naše společnost funguje
- jednodušší začlenění do společnosti a pocit sounáležitosti s ní
2. pro domácí obyvatelstvo
- snazší poznávání muslimské kultury díky větší možnosti kontaktu (školy, práce)
- zvýšení tolerance a všeobecné informovanosti, odstranění předsudků, strachu a zábran z neznámého
3. pro společnost jako takovou
- méně rasově orientovaných útoků momentálně způsobených netolerancí a nepochopením muslimské části populace a její kultury
- méně nepokojů muslimských přistěhovalců, protože pro ně bude snazší získat práci, nebudou již nadále tak závislí na systému sociálních dávek

To by pro dnešek bylo vše, příští příspěvek se bude věnovat roli negativního týmu. Máte-li nějaké otázky či nejasnosti, neváhejte se na mě obrátit (ntt/zavináč/debatovani.cz).
Věřím, že debatování s plánem oživí Vaše debatní schůzky i ligová klání a nabídne nové možnosti pohledu na debatu jako takovou. V září 2011 plánujeme zorganizovat Lážo plážo setkání, kde proběhnou i příslušná školení k plánové debatě a turnaj smíšených družstev.