Česko-anglický slovníček debatních pojmů

Kategorie:  

Metodičky Ředitelství soutěží Martina Dolečková a Markéta Pilátová připravily slovníček pojmů nejčastěji užívaných v debatách.

Stáhněte si verzi pro tisk.

Česko-anglický

 • Afirmace X Affirmatives, proposition
 • Analýza (analyzovat) X Analysis (analyse)
 • Argument (argumentovat) X Argument (argue)
 • Argumentační linie X Case
 • Břemeno dokazování X Burden of proof
 • Břemeno vyvracení X Burden of refutation
 • Časomíra (měřit čas) Time keeper (to keep the time)
 • Debata X Debate
 • Definice (definovat) X Definition (define)
 • Dokázat X Prove
 • Dopad X Impact
 • Důkazy X Evidence
 • Důležitost X Importance
 • Důvod X Reason
 • Hlavní spor debaty X The main clash of the debate
 • Hodnota X Value
 • Kauzalita X Causation
 • Kontradikce X Contradiction
 • Konzistentní X Consistent
 • Korelace X Correlation
 • Křížové otázky X Cross questioning
 • Logická chyba X Logical fallacy
 • Mluvčí (předchozí mluvčí) X Speaker (a previous speaker)
 • Napadnout definici X To challenge the definition
 • Navrhovat X Propose
 • Negace X Negatives, opposition
 • Neplatný X Invalid
 • Nepřesvědčivé rozhodnutí X Split decision
 • Nepřipravená (debata, teze) X Impromptu (debate, motion)
 • Nevýhoda X Disadvantage / con
 • Obhajovat tezi X Defend the motion
 • Obsah X Content
 • Odůvodnění X Reasoning
 • Podbod X Subpoint
 • Podle X According to
 • Primární úkol X Primary task
 • Principiální / praktická rovina X Principle / practical level
 • Proti pravidlům X Against the rules
 • Proto X Therefore / thus / hence
 • Předpoklad (předpokládat) X Assumption (assume)
 • Předseda panelu X Chair of the panel
 • Přesvědčivé rozhodnutí X Unanimous decision
 • Příčina X Cause
 • Připravená (debata, teze) X Prepared (debate, motion)
 • Reakce (reagovat) X Reaction (react)
 • Rozhodčí X Judge, adjudicator
 • Rozvinout X Develop
 • Řeč X Speech
 • Řešení (vyřešit) X Solution (solve)
 • Shrnutí (shrnout) X Summary (summarize / sum up)
 • Spor X Clash
 • Sporovat / zapojit se do sporu X Engage
 • Škoda X Harm
 • Teze X Motion
 • Tvrzení / tvrdit X Claim
 • Udržet, obhájit X To uphold
 • Vliv / ovlivnit X Influence
 • Výhoda X Benefit / advantage / pro
 • Vynucení (vynutit) X Enforcement (enforce)
 • Vysvětlení (vysvětlit) X Explanation (explain)
 • Vyvracení (vyvrátit) X Refutation / rebuttal (refute / rebut)
 • Vztáhnout k… X Link to…
 • Závěr X Conclusion
 • Zdroj X Source
 • Zlepšit X Improve

Anglicko-český

 • According to X Podle
 • Affirmatives, proposition X Afirmace
 • Against the rules X Proti pravidlům
 • Analysis (analyse) X Analýza (analyzovat)
 • Argument (argue) X Argument (argumentovat)
 • Assumption (assume) X Předpoklad (předpokládat)
 • Benefit / advantage / pro X Výhoda
 • Burden of proof X Břemeno dokazování
 • Burden of refutation X Břemeno vyvracení
 • Case X Argumentační linie
 • Causation X Kauzalita
 • Cause X Příčina
 • Claim X Tvrzení / tvrdit
 • Clash X Spor
 • Conclusion X Závěr
 • Consistent X Konzistentní
 • Content X Obsah
 • Contradiction X Kontradikce
 • Correlation X Korelace
 • Cross questioning X Křížové otázky
 • Debate X Debata
 • Defend the motion X Obhajovat tezi
 • Definition (define) X Definice (definovat)
 • Develop X Rozvinout
 • Disadvantage / con X Nevýhoda
 • Enforcement (enforce) X Vynucení (vynutit)
 • Engage X Sporovat / zapojit se do sporu
 • Evidence X Důkazy
 • Explanation (explain) X Vysvětlení (vysvětlit)
 • Harm X Škoda
 • Chair of the panel X Předseda panelu
 • Impact X Dopad
 • Importance X Důležitost
 • Impromptu (debate, motion) X Nepřipravená (debata, teze)
 • Improve X Zlepšit
 • Influence X Vliv / ovlivnit
 • Invalid X Neplatný
 • Judge, adjudicator X Rozhodčí
 • Link to… X Vztáhnout k…
 • Logical fallacy X Logická chyba
 • Motion X Teze
 • Negatives, opposition X Negace
 • Prepared (debate, motion) X Připravená (debata, teze)
 • Primary task X Primární úkol
 • Principle / practical level X Principiální/ praktická rovina
 • Propose X Navrhovat
 • Prove X Dokázat
 • Reaction (react) X Reakce (reagovat)
 • Reason X Důvod
 • Reasoning X Odůvodnění
 • Refutation (refute) X Vyvracení (vyvrátit)
 • Rebuttal (rebute) X Rehabilitace (rehabilitovat)
 • Solution (solve) X Řešení (vyřešit)
 • Source X Zdroj
 • Speaker (a previous speaker) X Mluvčí (předchozí mluvčí)
 • Speech X Řeč
 • Split decision X Nepřesvědčivé rozhodnutí
 • Subpoint X Podbod
 • Summary (summarize / sum up) X Shrnutí (shrnout)
 • The main clash of the debate X Hlavní spor debaty
 • Therefore / thus / hence X Proto
 • Time keeper (to keep the time) X Časomíra (měřit čas)
 • To challenge the definition X Napadnout definici
 • Unanimous decision X Přesvědčivé rozhodnutí
 • Uphold X Udržet, obhájit
 • Value X Hodnota