Výnos prezidenta ADK č. 1/2018 o stanovení osoby vykonávající dozor na turnaji

Kategorie:  

Prezident Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”)
s ohledem na situaci, kdy se v posledním období rozšířila praxe, kdy registrovaný vedoucí debatního klubu (viz např. čl. 2.6.2 nebo 3.4.3 a další Stanov spolku), který je zároveň evidován jako trenér debatního klubu a je i rozhodčím soutěží ADK, za svůj klub přihlašuje jako dozor nikoliv sebe, nýbrž některého ze zletilých debatérů,

vydává podle čl. 6.3.2 stanov spolku a se souhlasem představenstva spolku tento vnitřní předpis spolku:

Článek 1
Stanovení osoby vykonávající dozor na turnaji
1.1 Je-li vedoucí debatního klubu plně svéprávnou osobou, a účastní se turnaje, je vždy též osobou vykonávající dozor nad členy debatního klubu na debatním turnaji.
1.2 Pokud v přihlášce na debatní turnaj je uveden jako dozor některý z přihlašovaných debatérů a vedoucí debatního klubu je přihlášen pouze jako rozhodčí, považuje se tento vedoucí jako přihlášený dozor.
1.3 Debatér přihlášený jako osoba vykonávající dozor dle čl. 1.2 tohoto výnosu se považuje za řádně přihlášeného debatéra a vztahuje se na něj povinnost hradit startovné a poplatek za ubytování.

Článek 2
Účinnost
Tento vnitřní předpis spolku nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách spolku.

Jan Novotný,
prezident spolku
18. ledna 2018