Stanovy Asociace debatních klubů

Kategorie:  

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.
„Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl.“ A. J. Toynbee

1 Úvodní ustanovení
1.1 Název spolku
Spolek nese název Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen "spolek").
1.2 Sídlo
Sídlem spolku je Praha.
1.3 Charakteristika spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický. Sdružuje členy na základě společného zájmu o naplnění cílů spolku. Pracuje s dětmi, mládeží a s dospělými osobami bez ohledu na jejich rasu, národnost, sociální nebo etnický původ nebo náboženství, mají-li zájem se vzdělávat.
1.4 Účel spolku
1.4.1 Účelem spolku je:
a. napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí,
b. podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak jejich mravních, sociálních a intelektuálních schopností,
c. osvětové prohlubování znalostí,
d. rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy,
e. nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislosti a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež,
f. podporovat rozvoj interkulturních aktivit,
g. vzdělávat rovněž dospělé osoby.
1.4.2 Spolek provozuje následující činnosti:
a. organizace soutěží v akademickém debatování studentů v České republice,
b. reprezentace České republiky na mezinárodních soutěžích v akademickém debatování,
c. podpora rozšíření debatování jako vzdělávací metody ve školách,
d. tvorba debatní metodiky,
e. vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v oblasti efektivní argumentace, kultivovaného projevu a kritického myšlení.
1.4.3 Jako vedlejší hospodářskou činnost spolek provozuje mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádá kurzy, školení, včetně lektorské činnosti.

2 Členství
2.1 Členové spolku
Členy spolku se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Členy spolku se mohou stát také osoby nezletilé, nebo omezené ve svéprávnosti.
2.2 Vznik členství
2.2.1 Členství ve spolku vzniká doručením členské přihlášky spolku a zaplacením členských příspěvků za období, ve kterém je přihláška odevzdána.
2.2.2 Členská přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, popř. jiného dokladu totožnosti, a emailovou adresu člena. V členské přihlášce musí člen projevit vůli řídit se stanovami spolku a uvést debatní klub, do něhož chce být zařazen. Členské přihlášky mohou být vyhotoveny jako hromadný dokument.
2.2.3 Členství zaniklé pro nezaplacení členských příspěvků se obnoví jejich zaplacením. Opětovné doručení přihlášky se nevyžaduje.
2.3 Odepření členství
2.3.1 Představenstvo může ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení přihlášky odmítnout přijetí žadatele,
a. který byl ze spolku dříve vyloučen,
b. který byl členem klubu zrušeného podle čl. 3.7.1 písm. c) nebo d) stanov a od zrušení klubu neuplynulo ke dni doručení přihlášky více než pět let, nebo
c. jehož členství ve spolku by vzhledem ke skutečnostem o něm známým představenstvu nebo obecně ohrozilo dobrou pověst spolku jako organizace pracující s dětmi a mládeží.
2.3.2 Odepření členství musí představenstvo odůvodnit. Proti odepření se může žadatel odvolat písemným podáním k rukám prezidenta ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odepření členství oznámeno. O odvolání rozhodne valná hromada na svém nejbližším zasedání.
2.3.3 Odepřelo-li představenstvo žadateli členství, hledí se na žadatele, jako by se členem nestal. Představenstvo mu vrátí zaplacené členské příspěvky. Zruší-li valná hromada rozhodnutí představenstva o odepření členství, vzniká žadateli členství dnem, kdy zaplatí členský příspěvek. Nebyl-li mu členský příspěvek dosud vrácen, vzniká členství dnem rozhodnutí valné hromady.
2.4 Práva členů
2.4.1 Členové mají právo zejména:
a. podílet se na činnosti spolku,
b. být voleni do orgánů spolku,
c. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d. být informováni o činnosti spolku.
2.4.2 Právo být volen do orgánů spolku nepřísluší členům, kteří nejsou plně svéprávní.
2.5 Povinnosti členů
2.5.1 Členové spolku jsou zejména povinni
a. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku,
b. chovat se vůči spolku i vůči sobě navzájem čestně a poctivě,
c. podporovat a šířit dobrou pověst spolku,
d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
e. platit členské příspěvky,
f. oznámit spolku změnu údajů uvedených v členské přihlášce.
2.5.2 Výši a splatnost členských příspěvků stanoví vnitřní předpis.
2.6 Evidence členů
2.6.1 Evidence členů se vede v elektronické podobě. Zápisy a výmazy provádí prezident spolku nebo jiný člen spolku jím pověřený.
2.6.2 Evidence obsahuje jména a příjmení členů, jejich datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti a elektronickou adresu (email), dále datum vzniku a zániku členství. Do evidence se rovněž zapisuje, do kterého debatního klubu je člen spolku zařazen a zda je vedoucím klubu.
2.6.3 Jména a příjmení členů spolek uveřejňuje na webových stránkách spolku. Jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti a adresu bydliště člena může spolek poskytnout ubytovatelům na akcích, které spolek pořádá nebo pořadatelům akcí, na nichž členům zprostředkovává účast. S výjimkou předchozích dvou vět neposkytuje spolek osobní údaje členů bez jejich výslovného souhlasu třetím osobám. Podáním členské přihlášky členové souhlasí s uchováním, zpracováním a uveřejněním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku.
2.6.4 Členové a bývalí členové spolku mají právo obdržet výpis ze seznamu členů se všemi údaji zapsanými o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o výpis požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.
2.6.5 Podrobnosti o evidenci členů může upravit vnitřní předpis.
2.7 Zánik členství
2.7.1 Členství zaniká:
a. vystoupením člena,
b. úmrtím člena,
c. vyloučením ze spolku podle bodu 2.8,
d. nezaplacením členských příspěvků do data splatnosti stanoveného představenstvem.
2.7.2 Vystoupení člena se stává účinným doručením písemného oznámení o vystoupení představenstvu.
2.7.3 Členství ve spolku nepřechází na dědice a nelze je převést na jiné osoby.
2.7.4 Podmínkou zániku členství pro nezaplacení členských příspěvků není předchozí výzva spolku k zaplacení v dodatečné lhůtě. Zaplatí-li však ten, jehož členství pro nezaplacení členských příspěvků zaniklo, členské příspěvky po lhůtě splatnosti, jeho členství ve spolku se zaplacením obnoví.
2.8 Vyloučení člena
2.8.1 Důvodem vyloučení člena je:
a. závažné porušení stanov nebo vnitřních předpisů spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku,
b. závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve spolku,
c. hrubě nečestné nebo nepoctivé jednání vůči spolku,
d. závažné ohrožení nebo porušení dobré pověsti spolku.
2.8.2 Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku. Návrh musí obsahovat popis skutečností, které podle navrhovatele zakládají důvod vyloučení. Návrh se podává představenstvu.
2.8.3 S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož vyloučení se navrhuje, seznámen nejméně 15 dnů před jednáním představenstva o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit.
2.8.4 O vyloučení rozhoduje představenstvo. Navrhovatel a člen, jehož vyloučení se navrhuje, mají právo se zúčastnit zasedání představenstva o vyloučení a být na něm vyslechnuti. O termínu a místě jednání musí být vyrozuměni nejméně pět dnů předem.
2.8.5 Rozhodnutí představenstva musí být vyhotoveno písemně a musí být odůvodněno. Rozhodnutí se doručuje navrhovateli a členu, jehož vyloučení se navrhuje. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení se může člen odvolat k valné hromadě, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Odvolání se podává k rukám prezidenta. Odvolání nemá odkladný účinek.
2.8.6 Valná hromada rozhodne o odvolání na svém nejbližším zasedání. Na jednání valné hromady o vyloučení se obdobně použijí ustanovení o zasedání představenstva o vyloučení. Zruší-li valná hromada rozhodnutí představenstva o vyloučení, platí, že člen vyloučen nebyl.
2.9 Doručování členům
Spolek členům doručuje na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu uvedené v evidenci členů. Rozhodnutí o vyloučení člena nelze doručit elektronicky.

3 Debatní kluby
3.1 Debatní klub
3.1.1 Členové spolku se organizují v debatních klubech. Debatní kluby nejsou pobočnými spolky a nemají právní osobnost.
3.1.2 Každý člen spolku musí být zařazen do debatního klubu, který si zvolí. Nezvolí-li si člen debatní klub, platí, že je zařazen do klubu „Nezařazení“. Klub nezařazených nemá hlasovací právo na valné hromadě.
3.1.3 Se souhlasem vedoucího přijímajícího klubu může člen mezi kluby přestoupit. Přestup mezi kluby ohlásí člen spolku členovi, který vede evidenci členů. Vůči spolku je přestup účinný zápisem do evidence členů.
3.2 Založení debatního klubu
3.2.1 Debatní klub může být založen při základní nebo střední škole nebo při jiné právnické osobě, jejíž účel nebo předmět činnosti není v rozporu se stanovami spolku. Debatní klub mohou založit rovněž nejméně tři členové spolku, z nichž alespoň jeden musí být plně svéprávný.
3.2.2 Debatní klub se zakládá vyplněním písemné přihlášky debatního klubu. V přihlášce musí být uveden název debatního klubu a jméno vedoucího. Název debatního klubu se nesmí shodovat s názvem jiného debatního klubu, ani s ním nesmí být zaměnitelný. Název debatního klubu, který působí při škole nebo jiné právnické osobě, musí obsahovat název této školy nebo právnické osoby.
3.2.3 Přihláška debatního klubu založeného při škole nebo jiné právnické osobě musí být podepsána osobou oprávněnou školu nebo právnickou osobu zastupovat. Přihláška jiného debatního klubu musí obsahovat jména a podpisy alespoň tří členů ADK, kteří klub zakládají. Nejsou-li osoby podepsané na přihlášce dosud členy ADK, musí spolu s přihláškou debatního klubu podat i členské přihlášky.
3.3 Registrace
3.3.1 Debatní klub vzniká zápisem debatního klubu do evidence členů spolku. Zápis provede bez zbytečného odkladu po přijetí přihlášky člen spolku, který vede evidenci členů.
3.3.2 Představenstvo může registraci debatního klubu odmítnout, jestliže:
a. přihláška debatního klubu nesplňuje náležitosti přihlášky,
b. účel nebo předmět činnosti školy nebo právnické osoby, při které je klub založen, je v rozporu se stanovami spolku, nebo tato osoba vyvíjí činnost, která je v rozporu se stanovami spolku,
c. odmítlo členskou přihlášku podanou společně s přihláškou debatního klubu, a debatní klub by proto nesplnil podmínku tří členů.
3.3.3 O odmítnutí přihlášky rozhodne představenstvo do dvou měsíců ode dne přijetí přihlášky. Odmítnutí přihlášky musí představenstvo odůvodnit. Proti odmítnutí se může právnická osoba nebo vedoucí zakládaného debatního klubu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odmítnutí přihlášky oznámeno. Odvolání se podává k rukám prezidenta a rozhodne o něm valná hromada na svém nejbližším zasedání.
3.3.4 Odmítlo-li představenstvo registraci debatního klubu, hledí se na debatní klub, jako by nevznikl. To platí i tehdy, byl-li již zapsán do evidence členů. Zruší-li valná hromada rozhodnutí představenstva o odmítnutí přihlášky, vzniká debatní klub dnem rozhodnutí valné hromady.
3.4 Vnitřní poměry
3.4.1 Vnitřní poměry si klub upravuje sám tak, aby úprava nebyla v rozporu se stanovami a vnitřními předpisy spolku.
3.4.2 Debatní klub musí mít vedoucího, který musí být členem klubu a musí být plně svéprávný. Neurčí-li klub jinak, je vedoucí delegátem klubu na valné hromadě.
3.4.3 Jméno vedoucího se zapisuje do evidence členů. Nemá-li klub vedoucího, platí, že vedoucím je ten z plně svéprávných členů klubu, který do spolku vstoupil nejdříve. Vstoupilo-li více členů klubu do spolku ve stejný den, je vedoucím nejstarší z nich. To platí i tehdy, je-li zde spor o to, kdo je vedoucím.
3.4.5 Nemá-li klub plně svéprávného člena, platí, že jeho vedoucím je prezident spolku. Prezident však nesmí za klub hlasovat na valné hromadě.
3.5 Vztahy mezi debatními kluby a spolkem
3.5.1 Spolek neručí za závazky debatních klubů ani škol a právnických osob, při nichž kluby působí.
3.5.2 Vedoucí debatního klubu není oprávněn spolek zastupovat, není-li k tomu zvlášť pověřen.
3.6 Zánik debatního klubu
3.6.1 Debatní klub zaniká:
a. odhlášením debatního klubu vzniklého při škole nebo právnické osobě,
b. zánikem školy nebo právnické osoby, při níž klub působí, bez právního nástupce,
c. dobrovolným rozpuštěním, rozhodla-li o něm nadpoloviční většina členů klubu,
d. sloučením s jiným klubem, souhlasila-li s ním nadpoloviční většina členů obou klubů,
e. zrušením registrace představenstvem.
3.6.2 Odhlášení debatního klubu musí být písemné a doručeno spolku. Odhlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat školu nebo jinou právnickou osobu, při které klub působí.
3.6.3 Rozpuštění nebo sloučení oznámí vedoucí klubu členovi pověřenému vedením evidence členů.
3.6.4 Zánik debatního klubu nezpůsobuje zánik členství členů, kteří jsou do něj zařazeni, nestanoví-li stanovy jinak.
3.7 Zrušení registrace
3.7.1 Představenstvo může zrušit debatní klub, jestliže:
a. debatní klub nemá žádné členy,
b. debatní klub nevyvíjí činnost, zejména nezúčastnili-li se jeho členové v posledních dvou letech žádné akce pořádané spolkem,
c. debatní klub nebo právnická osoba, při níž klub působí, vyvíjí činnost, která je v rozporu se stanovami spolku,
d. členové debatního klubu ve větším počtu porušují stanovy nebo vnitřní předpisy spolku, pravidla chování nebo dobré mravy na akcích pořádaných spolkem.
3.7.2 Před rozhodnutím o zrušení upozorní představenstvo vedoucího debatního klubu na zjištěné nedostatky a poskytne mu přiměřenou lhůtu k nápravě. To neplatí v případě sub a), nebo jedná-li o závažné pochybení, jehož důsledky nelze napravit.
3.7.3 Pro řízení o zrušení debatního klubu, s výjimkou jeho zrušení z důvodu sub a), platí obdobně ustanovení o řízení o vyloučení člena spolku. Klub v řízení zastupuje jeho vedoucí. Nemá-li klub vedoucího, ustanoví mu prezident z řad členů spolku opatrovníka. Opatrovníkem nesmí být člen představenstva ani navrhovatel.
3.7.4 Zánikem debatního klubu podle písm. c) a d) zaniká členství všech jeho členů.

4 Valná hromada
4.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
4.2 Jednání valné hromady se mohou účastnit kromě delegátů debatních klubů s hlasovacím právem i ostatní členové spolku a se souhlasem valné hromady i třetí osoby. Podrobnosti upraví jednací řád valné hromady. Účastníci mohou z jednání valné hromady pořizovat zvukový záznam, uvědomí-li o tom předsedajícího.
4.3 Pravomoci valné hromady
4.3.1 Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku a o změnách Jednacího řádu VH,
b. projednává úkoly spolku pro další období a hodnotí období uplynulé,
c. volí a odvolává členy Představenstva a až 3 jejich náhradníky,
d. volí a odvolává členy Kontrolní a revizní komise a až 2 jejich náhradníky,
e. volí a odvolává Prezidenta spolku,
f. schvaluje výroční zprávu spolku,
g. hodnotí činnost volených orgánů spolku a ukládá jim na svém zasedání úkoly,
h. rozhoduje o vyloučení člena spolku, který se odvolal proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení,
i. rozhoduje o odvolání žadatele ve věci odmítnutí jeho členství ve spolku představenstvem,
j. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Představenstva o odmítnutí registrace Debatního klubu nebo jeho zrušení,
k. rozhoduje o rozpuštění spolku či jeho přeměně.
4.3.2 Valná hromada může přijmout usnesení k výkladu stanov, které je pro členy spolku závazné.
4.4 Účast na valné hromadě
4.4.1 Valnou hromadu tvoří delegáti jednotlivých Debatních klubů. Delegátem klubu může být i člen klubu mladší 18 let, nelze-li zastupování klubu na valné hromadě zajistit jinak.
4.4.2 Nemůže-li být debatní klub na valné hromadě zastoupen svým delegátem, může jej zastupovat jiný svéprávný člen spolku, na základě písemné plné moci udělené vedoucím DK, který bude zastupovat.
4.4.3 Na základě plné moci může člen spolku zastupovat na valné hromadě pouze jeden klub.
4.5 Právo vyslat na valnou hromadu delegáta mají ty debatní kluby, které mají alespoň 5 a více členů, takový klub disponuje na valné hromadě jedním hlasem. Debatní klub, který má ke dni svolání valné hromady více než 20 členů, disponuje na valné hromadě dvěma hlasy.
4.5.1 Valné hromady se mohou účastnit s hlasovacím právem pouze delegáti klubů, které byly spolkem registrovány v době 2 měsíců před konáním valné hromady. To platí i pro mimořádnou valnou hromadu.
4.6 Svolání VH
4.6.1 Valnou hromadu svolává Představenstvo spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
4.6.2 Řádná valná hromada, která přijímá výroční zprávu spolku, se svolává tak, aby se uskutečnila do 6 měsíců od skončení účetního období.
4.6.3 Valnou hromadu má za povinnost Představenstvo bezodkladně svolat, pokud o to požádají vedoucí nejméně jedné třetiny všech debatních klubů nebo KRK.
4.7 Valná hromada je svolávána písemnými pozvánkami zaslanými vedoucím debatních klubů na jejich e-mailové adresy uvedené v evidenci členů spolku nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka je rovněž v této lhůtě zveřejněna na internetových stránkách spolku. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě 15 dnů před termínem jednání.
4.8 Pozvánka
4.8.1 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
a. název, sídlo a IČ spolku,
b. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c. oznámení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada,
d. program jednání valné hromady,
e. poučení o možnosti doplnění programu jednání valné hromady.
4.8.2 Věc nezařazenou na program valné hromady lze projednat jen se souhlasem většiny hlasů přítomných delegátů s hlasovacím právem. Vedoucí klubu mohou žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady, v takovém případě zveřejní představenstvo doplněný program na webových stránkách spolku.
4.9 Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov, projednání plánu činnosti nebo výroční zprávy, musí být podkladové materiály rozeslány spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem valné hromady je možné si podklady vyzvednout či do nich nahlédnout.
4.10 Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost zástupců debatních klubů účastnit se valné hromady.
4.11 Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musejí být oznámeny účastníkům stejným způsobem, jako byla valná hromada svolána, a to nejpozději 5 dní před oznámeným datem konání valné hromady. Mimořádnou valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější období, jen pokud o to požádají ti, kteří svolání valné hromady iniciovali.
4.12 Listina přítomných
4.12.1 Účastníci valné hromady se zapisují do listiny přítomných delegátů DK. V listině se zaznamená i počet hlasů, kterými delegát na valné hromadě disponuje.
4.12.2 Zastupuje-li delegát i další debatní klub na základě plné moci, je třeba příslušnou plnou moc přiložit k listině přítomných.
4.12.3 Do listiny přítomných se zapisují i přítomní členové spolku, kteří nejsou delegáty, a třetí osoby.
4.13 Usnášeníschopnost valné hromady
4.13.1 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni delegáti DK, disponující nadpoloviční většinou hlasů.
4.13.2 Usnášení schopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený člen představenstva na základě listiny přítomných delegátů debatních klubů.
4.13.3 Nejsou-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomni delegáti DK disponující nadpoloviční většinou hlasů, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do tří měsíců od termínu zmařené valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů.
4.14 Jednání valné hromady.
4.14.1 Valná hromada si na začátku jednání volí na návrh svolavatele svého předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele. Funkce prezidenta, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele jsou navzájem neslučitelné, prezident však může být zároveň předsedajícím.
4.14.2 Předsedající vede jednání valné hromady. Zejména zabezpečuje průběh jednání a moderuje diskusi. Další pravomoci předsedajícího a otázky průběhu valné hromady upravuje Jednací řád VH.
4.15 Rozhodování valné hromady
4.15.1 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, kterými disponují přítomní delegáti. Výjimkou je rozhodování o rozpuštění spolku či jeho přeměně, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech zástupců debatních klubů, disponujících nadpoloviční většinou hlasů.
4.15.2 Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případě volby orgánů sdružení. Valná hromada může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech.
4.16 Volbu členů orgánů spolku a postup při volbě určuje Jednací řád VH.
4.17 Zápis
O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
a. název, sídlo a IČ spolku,
b. údaje o svolavateli,
c. místo a dobu konání valné hromady,
d. jméno a příjmení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele,
e. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
f. obsah protestu účastníka valné hromady, jestliže o to protestující požádá,
g. datum vyhotovení zápisu.
4.18 K zápisu se přiloží návrhy předložené valné hromadě k projednání, listina přítomných a pozvánka na valnou hromadu.
4.19. Zápis z jednání valné hromady podepisuje prezident spolku, zapisovatel a ověřovatel. Není-li prezident na valné hromadě přítomen, podepíše zápis pověřený člen představenstva.
4.20. Představenstvo vyhotoví a zveřejní zápis o průběhu VH do 30 dnů od jejího ukončení. V téže lhůtě představenstvo založí zápis do sbírky listin spolkového rejstříku a podá návrh na změnu zapsaných údajů, je-li to potřeba.
4.21 Zápisy o průběhu valné hromady se uchovávají v archivu spolku po dobu 10 let. Do těchto zápisů o průběhu VH je každý člen spolku na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.
4.21.1 Každý člen spolku může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie se vyhotovuje na náklady člena spolku, který žádá o její vyhotovení.

5 Volené a jmenované orgány
5.1 Volené orgány a jmenované orgány
5.1.1 Volenými orgány spolku jsou:
a. prezident,
b. představenstvo,
c. kontrolní a revizní komise.
5.1.2 Jmenovaným orgánem je ředitelství soutěží.
5.1.3 Představenstvo může vnitřním předpisem zřídit další jmenované orgány sdružení. Vnitřní předpis písemně stanoví náplň činnosti orgánu a jeho pravomoci.
5.1.4 Vedoucí jmenovaných orgánů jmenuje a odvolává prezident se souhlasem představenstva. Další členy jmenovaných orgánů jmenuje a odvolává prezident na návrh jejich vedoucího.
5.1.5 Jmenované orgány potřebují souhlas představenstva ke všem svým úkonům, které jsou nad rámec stanovené náplně činnosti těchto orgánů. Jmenované orgány přímo kontroluje představenstvo.
5.1.6 Není-li pro určitý orgán stanoveno jinak, platí pro volené a jmenované orgány následující ustanovení bodu 5.
5.2 Podmínky členství v orgánech
5.2.1 Členy volených orgánů mohou být jen plně svéprávní členové spolku. Kandidát na členství ve voleném orgánu si musí předplatit členské příspěvky na dobu funkčního období.
5.2.2 Členem orgánu nesmí být osoba, která byla pravomocně odsouzena za trestný čin, ledaže se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla.
5.2.3 Členem představenstva a KRK nesmí být osoba, jejíž úpadek byl zjištěn v posledních pěti letech.
5.2.4 Přestane-li člen orgánu plnit podmínky uvedené v předchozích odstavcích, jeho členství v orgánu tím zaniká.
5.3 Svolávání a usnášeníschopnost
5.3.1 Orgány rozhodují zásadně ve sboru.
5.3.2 Zasedání orgánu svolává a řídí jeho vedoucí. V naléhavých případech je může svolat a řídit kterýkoli člen orgánu. Zasedání se svolá tak, aby se všichni členové orgánu měli možnost o zasedání dozvědět a zúčastnit se jej; tomu přizpůsobí způsob svolání.
5.3.3 Orgán je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
5.4 Přijímání rozhodnutí a záznam
5.4.1 Orgán rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího, v jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.
5.4.2 O zasedání se pořizuje záznam. Ze záznamu musí být patrné, kdy a kde se zasedání konalo, kteří členové byli přítomni a jaká rozhodnutí byla přijata. Na žádost člena orgánu se zaznamená i jeho nesouhlas s určitým rozhodnutím. Záznamy uchovává vedoucí orgánu a zpřístupní je členům orgánu, představenstva a KRK.
5.5 Tele- a videokonference
5.5.1 Orgán může zasedat a rozhodovat prostřednictvím telekonference nebo videokonference. Pro zasedání je třeba zvolit takovou službu internetu, která umožní všem členům orgánu navzájem sledovat své projevy. Všichni členové orgánu musí disponovat možností připojení k této službě.
5.5.2 Pro zasedání formou tele- nebo videokonference platí jinak body 5.3 a 5.4. Záznam se nemusí pořizovat, pořizuje-li jej automaticky použitá služba internetu.
5.6 Rozhodování per rollam
5.6.1 Orgán může rozhodovat korespondenčně (per rollam). Návrh usnesení musí navrhovatel rozeslat všem členům orgánu na emailové adresy, které k tomu účelu nahlásili vedoucímu orgánu, a poskytnout jim přiměřenou lhůtu na odpověď. Je-li třeba rozhodnout ve lhůtě kratší 48 hodin, uvědomí navrhovatel o zaslání návrhu členy orgánu rovněž telefonicky nebo formou SMS.
5.6.2 Rozhodnutí je přijato, jakmile dojde vedoucímu orgánu souhlasné vyjádření většiny členů orgánu. Vedoucí orgánu neprodleně uvědomí ostatní členy orgánu o přijatém rozhodnutí.
5.7 Zánik funkce
5.7.1 Člen orgánu se může své funkce vzdát. Oznámí to písemně prezidentovi spolku. Prezident se vzdává své funkce do rukou představenstva.
5.7.2 Oznámením prezidentovi (popř. představenstvu, vzdává-li se funkce prezident) funkce zaniká. Před zánikem funkce musí člen orgánu ještě dokončit řešení úkolů, které nesnesou odkladu, nebo jinak zajistit, aby spolku nevznikla škoda.
5.7.3 Funkce člena orgánu zaniká rovněž zánikem členství.

6 Představenstvo a prezident
6.1 Statutární orgán
6.1.1 Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
6.1.2 Prezident je členem představenstva, kde vykonává funkci vedoucího.
6.2 Zastupování spolku
6.2.1 Prezident zastupuje spolek samostatně. Zastupují-li spolek ostatní členové představenstva, musí tak činit vždy dva členové představenstva současně.
6.2.2 Má-li spolek přijmout závazek ve výši nad 50.000,- Kč, s výjimkou závazků týkajících se běžné provozní činnosti spolku, je k zastupování spolku třeba podpis prezidenta a jednoho člena představenstva.
6.2.3 Při zastupování spolku dbají zastupující osoby toho, aby vždy jednali výlučně v zájmu spolku.
6.3 Úkoly představenstva
6.3.1 Představenstvo řídí činnost spolku. Rozhoduje ve všech věcech, které stanovy nesvěřují jiným orgánům.
6.3.2 Prezident vydává po schválení představenstvem vnitřní předpisy spolku, s výjimkou předpisů upravujících organizaci a pravidla soutěží. Vnitřní předpisy nabývají účinnosti vyhlášením na webových stránkách spolku.
6.3.3 Prezident může pověřit některého člena plněním určených úkolů nebo cílů spolku. K pověření je třeba souhlasu pověřeného člena.
6.4 Zasedání představenstva
6.4.1 Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně.
6.4.2 Na zasedání formou videkonference, telekonference nebo rozhodnutím per rollam nemůže představenstvo rozhodovat o vyloučení člena a zrušení debatního klubu.
6.5 Volby a funkční období
6.5.1 Prezidenta volí valná hromada na dobu dvou let.
6.5.2 Členů představenstva je kromě prezidenta šest. Volí je valná hromada na dobu tří let tak, že každý rok se volí dva členové představenstva.
6.5.3 Funkční období končí vždy dnem konání řádné valné hromady v příslušném roce.
6.5.4 Opakovaná volba je možná.
6.6 Důsledky předčasného zániku funkce
6.6.1 Zanikne-li funkce prezidenta v průběhu volebního období, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do tří měsíců ode dne zániku funkce prezidenta.
6.6.2 Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni. Náhradník dokončí funkční období toho člena představenstva, kterého nahradil.
6.6.3 Nenastoupí-li náhradník do funkce do následující řádné valné hromady, jeho funkce náhradníka dnem konání této valné hromady zanikne.
6.6.4 Klesne-li počet členů představenstva pod 4 a všichni náhradníci již nastoupili do funkce v představenstvu, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do tří měsíců ode dne zániku funkce člena představenstva. Chybí-li menší počet představených, proběhnou doplňovací volby na následující valné hromadě. Náhradníci dokončí funkční období člena představenstva, na jehož místo byli zvoleni.

7 Kontrolní a revizní komise
7.1 Úkoly KRK
7.1.1 Kontrolní a revizní komise (dále také „KRK“) je kontrolním orgánem spolku.
7.1.2 Kontrolní a revizní komise:
a. kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku,
b. dohlíží na dodržování zákonů, stanov a vnitřních předpisů spolku.
7.1.3 KRK předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti, a to nejméně jednou ročně spolu se zprávou o kontrole návrhu výroční zprávy spolku.
7.2 Pravomoci KRK
7.2.1 KRK má právo přezkoumat na podnět některého člena nebo z vlastního podnětu jakékoli rozhodnutí orgánu spolku, s výjimkou rozhodnutí valné hromady. Shledá-li porušení zákona, stanov, nebo vnitřních předpisů spolku, má právo jednomyslným rozhodnutím pozastavit účinnost tohoto rozhodnutí a věc s odůvodněním předložit k rozhodnutí představenstvu. Pozastaví-li KRK rozhodnutí představenstva a představenstvo ve lhůtě jednoho měsíce nezmění své rozhodnutí a jde-li o závažnou záležitost, svolá KRK mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do tří měsíců ode dne skončení jednoměsíční lhůty.
7.2.2 KRK svolá valnou hromadu rovněž tehdy,
a. nesvolá-li ji představenstvo, ačkoli bylo povinno ji svolat, nebo
b. vyžaduje-li to závažný zájem spolku, zejména pojme-li KRK podezření, že některý člen představenstva závažným způsobem porušuje své povinnosti.
7.3 Oprávnění členů KRK
7.3.1 Při plnění svých úkolů mohou členové KRK nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku a kontrolovat v nich obsažené údaje. Rovněž mohou požadovat od členů příslušných orgánů nebo od zaměstnanců spolku vysvětlení.
7.3.2 Členové KRK jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním. Rozhoduje-li představenstvo per rollam, rozešle navrhovatel návrh rovněž členům KRK. Prezident uvědomí o přijatém rozhodnutí rovněž členy KRK.
7.4 Volby a funkční období
7.4.1 KRK má tři členy.
7.4.2 Členy KRK volí valná hromada na dobu tří let tak, že každý rok se volí jeden člen KRK.
7.4.3 Funkční období končí vždy dnem konání řádné valné hromady v příslušném roce.
7.4.4 Člen KRK nesmí být zároveň členem představenstva ani likvidátorem spolku.
7.4.5 Opakovaná volba je možná.
7.4.6 Ustanovení čl. 6.6 se použije na KRK obdobně. Mimořádná valná hromada se svolá, klesne-li počet členů KRK pod dva a všichni náhradníci se ujali svých funkcí.
7.5 Vedoucí KRK
Vedoucím KRK je její služebně nejstarší člen, nedohodnou-li se členové KRK jinak.

8 Ředitelství soutěží
8.1 Úkoly ředitelství soutěží
8.1.1 Ředitelství soutěží (dále také „ŘS“) řídí soutěže pořádané spolkem v rámci debatního programu Karla Poppera pro středoškolskou mládež. V rámci tohoto úkolu určuje strukturu soutěží, vydává soutěžní dokumenty a rozhoduje o jejich změnách, dále rozhoduje o akreditacích rozhodčích.
8.1.2 V jeho pravomoci je také činit všechna související rozhodnutí týkající se ostatních soutěží organizovaných spolkem, pokud je představenstvo nesvěří jinému orgánu.
8.1.3 Výjimku tvoří rozhodnutí hospodářské povahy, která jsou v pravomoci představenstva.
8.1.4 Ředitelství soutěží dále zpracovává metodiku debatování a organizuje vzdělávání účastníků debatního programu.
8.2 Členové ředitelství soutěží
Vedoucím ředitelství soutěží je Ředitel soutěží. Členy ředitelství soutěží jsou metodici.

9 Hospodaření spolku
9.1. Zásady hospodaření
9.1.1 Spolek k naplnění účelu své existence hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
9.1.2 Představenstvo usiluje o vyrovnané hospodaření a případný zisk se použije k financování činnosti spolku, mezi členy ani členy orgánů jej rozdělit nelze.
9.1.3 Spolek vede podvojné účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok.
9.1.4 Spolek může vyplácet členům orgánů odměny za výkon funkcí.
9.2 Zdroje majetku
Zdroji majetku spolku jsou zejména:
a. členské příspěvky,
b. dary a příspěvky od fyzických a právnických osob,
c. příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů,
d. startovné na akcích pořádaných spolkem,
e. příjmy z vlastní vedlejší činnosti spolku,
f. výnosy z vlastního majetku spolku.
9.3 Výroční zpráva
9.3.1 Spolek vydává každoročně výroční zprávu o své činnosti a hospodaření.
9.3.2 Součástí zprávy je zejména:
a. přehled činnosti spolku v daném roce
b. informace o stavu členské základny
c. obsazení orgánů v daném období, včetně změn v obsazení
d. roční účetní závěrka a její zhodnocení
e. předpokládaný výhled hospodaření na další účetní období
9.3.3 Výroční zprávu připravuje představenstvo. Představenstvo spolu s prezidentem spolku zabezpečí vyhotovení výroční zprávy tak, aby mohla být řádně a včas připojena k pozvánce na Valnou hromadu, na které má být schválena.
9.3.4 Výroční zpráva je po svém schválení vždy zveřejněna na webových stránkách spolku. Do zprávy může kdokoliv nahlížet a je veřejně přístupná. Představenstvo nechá založit výroční zprávu bez zbytečného odkladu do sbírky listin.

10 Zrušení spolku
10.1 Spolek se zrušuje rozhodnutím Valné hromady či rozhodnutím orgánu veřejné moci.
10.2 O zrušení spolku s likvidací i s právním nástupcem rozhoduje Valná hromada, a to nadpoloviční většinou všech hlasů všech debatních klubů. Stejně pak VH rozhoduje i o přeměně spolku.
10.3 Likvidátora v případě zrušení spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje valná hromada.
10.4 Likvidační zůstatek se převede na jiný veřejně prospěšný spolek s obdobným předmětem činnosti.

11 Přechodná ustanovení
11.1 Členství
11.1.1 Dosavadní členové spolku dodají do jednoho roku ode dne účinnosti těchto stanov nové členské přihlášky. Členské přihlášky mohou být podány hromadnou formou (evidenční list debatního klubu). Členovi, který v uvedené lhůtě přihlášku nedodá, zanikne uplynutím této lhůty členství.
11.1.2 Není-li u členů přijatých do spolku přede dnem účinnosti těchto stanov v evidenci členů zaznamenán údaj o počátku členství, má se za to, že jejich členství vzniklo ke dni, ke které je v aplikaci Greybox uvedena první akce spolku, jíž se zúčastnili. Není-li v aplikaci žádná taková akce uvedena, má se za to, že jeho členství vzniklo dnem účinnosti těchto stanov. Prokáže-li se dřívější vznik členství, zapíše se do evidence členů dřívější datum.
11.2 Debatní kluby
11.2.1 Debatní kluby, které nemají ke dni účinnosti těchto stanov v evidenci členů zaznamenány žádné členy, zanikají dnem účinnosti těchto stanov. Člen pověřený vedením evidence členů je z evidence bez zbytečného odkladu vymaže.
11.2.2 Debatní klub lze zrušit jen z důvodů, které nastaly po nabytí účinnosti těchto stanov.
11.3 Krajské ADK
Do skončení jejich likvidace jsou organizačními jednotkami spolku s právní osobností (pobočnými spolky) Krajské ADK. Krajské ADK se řídí dosavadními stanovami.
11.4 Členství v orgánech
11.4.1 Členové orgánů zvolení podle dosavadních stanov dokončí svá funkční období. Při nejbližších volbách členů představenstva a KRK se těm nově zvoleným členům, kteří byli zvoleni s menším počtem hlasů, zkrátí funkční období tak, aby nadále byli voleni každý rok vždy dva členové představenstva a jeden člen KRK. V případě volby stejným počtem hlasů rozhodne mezi kandidáty los.
11.4.2 Jmenované orgány a jejich členové jmenovaní podle dosavadních stanov ve své činnosti pokračují.
11.4.3 Do zápisu orgánů spolku do spolkového rejstříku se prezident spolku prokazuje třetím osobám osvědčením o volbě podle dosavadních stanov.
11.5 Vnitřní předpisy
11.5.1 Vnitřní předpisy, které prezident nezveřejní na webových stránkách spolku do šesti měsíců ode dne účinnosti těchto stanov, pozbývají uplynutím této lhůty platnosti.
11.5.2 Vnitřní předpisy s vymezením úkolů jmenovaných orgánů vydá prezident se souhlasem představenstva do tří měsíců ode dne účinnosti těchto stanov.
12 Závěrečná ustanovení
12.1 Účinnost
12.1.1 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
12.1.2 Představenstvo bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti těchto stanov a po zřízení spolkového rejstříku založí text těchto stanov do sbírky listin spolkového rejstříku. Zároveň podá návrh na zápis orgánů spolku a dalších údajů podle zákona o veřejných rejstřících.

12.2 Podpisy
Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou Asociace debatních klubů, o.s., konané dne 23. listopadu 2013 v Nymburce.

Václav Soukup, prezident
Petr Kouba, předsedající valné hromady


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc:1100 Stack trace: #0 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 2) #1 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 1) #2 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/common.inc(2859): file_scan_directory('modules', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0) #3 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/module.inc(97): drupal_system_listing('\\.module$', 'modules', 'name', 0) #4 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.compare.inc(38): module_rebuild_cache() #5 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.fetch.inc(41): update_get_projects() #6 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.module(382): _update_refresh() #7 /web/htdocs2/debatova in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc on line 1100